Hotărârea nr. 259/2019

HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnului Avataji Paul,constand in extindere retea alimentare cu apa,retea canalizare,bransament apa canal,respectiv Statie de Pompare apa potabila alimentata cu energie electrica pentru imobile – locuinte-complex rezidential ROUA 2 ,situat in Iasi,strada Moara de Vant nr.179


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației domnului Avataji Paul, constând in extindere retea alimentare cu apa, retea canalizare, bransament apa canal, respectiv Statie de Pompare apa potabila alimentata cu energie electrica pentru imobile - locuinte-complex rezidential ROUA 2 , situat in Iasi, strada Moara de Vant nr.179

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.66995/18.06.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 37620/05.04.20175 a domnului Avataji Paul, prin care solicită includerea în domeniul public al Municipiului Iași a extinderii rețelei de alimentare cu apa, a retelei de canalizare, a bransamentului de apa canal, respectiv a Statiei de Pompare alimentata cu energie electrica necesare imobilelor-locuinte, situate in Iași strada Moara de Vant nr.179;

Având în vedere Declaratia notariala nr. 1974/21.03.2019 a domnului Avataji Paul;

Având în vedere Declaratia notariala nr. 412/20.08.2015 de cesionare a drepturilor si obligatiilor asupra lucrarii de extindere retea alimentare cu apa de pe domnul Carlan Vlad-Petre pe domnul Avataji Paul;

Având în vedere Adresa nr. 5181/17.02.2017 a SC Apavital SA-Aviz definitiv de Bransare/Racordare;

Având în vedere Proces verbal de receptie si preluare in exploatare a lucrarii din 18.10.2016;

Având în vedere Declaratie pe propria raspundere a valorii investitiei si facturii aferente investitiei;

Având în vedere Plan de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 2.414 mp din strada Moara de Vant nr. 179-Casa de Pompe RAJAC cu detalierea componentelor statiei de pompare;

Având în vedere planul privind extindere conducta distributie apa, vizat de SC Apavital SA;

Având în vedere autorizația de construire nr. 100/12.02.2016 emisă de Municipiul Iași;

Având în vedere proiectul - Racord la Sistemul de Distributie apa Potabila,

Având în vedere Reteaua Canalizare prin extindere si Bransament apa - canal pentru imobile situate in intravilan Iasi, zona Moara de Vant -T 101 intocmit de catre SC KEY PRO SRL;

Având în vedere Avizul nr. 1001317199/23.11.2016 eliberat de SC Apavital SA ;

Având în vedere Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. Apavital S.A. nr. 48//14.07.2009;

Având în vedere Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere HCL 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 287/2009 - Codul Civil, republicata, art. 863 si art. 1014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația domnului Avataji Paul, constand in extindere retea alimentare cu apa, retea canalizare, bransament apa canal, respectiv Statie de Pompare alimentata cu energie electrica pentru imobile - locuinte , situate in Iasi strada Moara de Vant nr.179, conform planului avizat de SC Apavital SA. Elementele de identificare ale bunurilor sunt cele prevazute in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aprobă completarea Anexei 16 a HCL nr. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași cu bunurile menționate la art. 1.

Art.3. Bunurile cuprinse în Anexa 1, denumite “bunuri de retur”, completează Anexa la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. APAVITAL S.A. nr. 48/14.07.2009.

Art.4. Predarea bunurilor catre SC Apavital SA se va face pe bază de proces verbal.

Art.5. Copie după rezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; SC APAVITAL SA;Domnului Avataji Paul și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale;SC APAVITAL SA.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 259 din 28 Iunie 2019

ANEXA NR. 1 la HCL 259 / 2019

Tabel componente STATIE DE POMPARE reprezentând extindere retea alimentare cu apa, retea canalizare, bransament apa canal, respectiv Statie de Pompare apa potabila alimentata cu energie electrica pentru imobile - locuinte-complex rezidential ROUA 2 , situat in Iasi strada Moara de Vant nr.179

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Buc

Anul dobândirii

Valoare inventar LEI

A

ALIMENTARE CU APA PENTRU CONSUMUL MENAJER LA LOCUINTE - alcatuita din :

2016

1+2+3+4=123.994

Lei, din care:

1

CAMERA TEHNICA SUBTERANA (construita din beton armat)

2016

Pret

15.000 lei

2

STATIE DE POMPARE,ce cuprinde:

2016

Pret

77.103 lei

a

1.8.11

Rezervorul tampon deschis cu capacitate V= 2000 l

2016

Pret

3.000 lei

b

1.8.12

Grupul de pompare echipat cu 1+1 electropompe fiecare avand Q=12,5 mc/h si H=25mCA.La care se adauga o pompa de aceeași capacita -rezerva

Numar

3

2016

Pret/pompa

8.640 lei

c

1.8.7

Caminul de apometru general-montat in aval de statia de pompare

2016

Pret camin

7.000 lei

d

1.9.2.2

Recipientul de hidrofor avand V=2000 l cu compressor de aer Q=206 l/min

2016

Pret

21.000 lei

e

2.2.8

Tablou de protectie si automatizare, control prin convertizor de frecventa

2016

Pret

14.400 lei

f

1.8.13

Colector INOX pe absorbtie, flansa DN 65

2016

Pret

960 lei

g

1.8.6

Distribuitor INOX pe refulare, flansa DN 65

2016

Pret

960 lei

h

Clapeta de retinere pentru fiecare pompa

2016

Pret

384 lei

i

Robineti de izolare pentru fiecare pompa

2016

Pret

432 lei

j

2.1.22.2

Traductor de presiune

2016

Pret

960 lei

k

2.1.17.4.A

Vas hidrofor 24 litri

2016

Pret

471 lei

l

Manometru

2016

Pret

96 lei

m

2.3.2.2.9.1

Sasiu metallic protejat la coroziune prevăzut cu picioare antivibratii

2016

Pret

1.920 lei

n

Presostat echanic EATON

2016

Pret

720 lei

3

1.8.6

1.8.7

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE ,

EXECUTA DIN PE 100 De=50mm IN

LUNGIME DE 305 m

2016

Pret

1.891 lei

1.8.6

Conducta PE 100 De = 110 in lungime de 305 m

305

2016

Pret/m

6,20 lei; total 1.891 lei

4

1.8.6

BRANSAMENT DE HIDROFOR DIN PE 100 De =50 mm si 32 mm SI CAMINE DE APOMETRU MONTATE LA LIMITA PROPRIETATII FIECAREI CLADIRI

2016

30.000 lei

1.8.6

Conducta PE 100 De = 50

2016

Pret/m

50 lei, pret total 2.500 lei

1.8.6

Conducta PE 100 De = 32

2016

Pret/m

50 lei pret total 1.600 lei

1.8.13

Camin apometru cladire 1

2016

Pret/camin

5.000 lei

1.8.13

Camin apometru cladire 3

2016

Pret/camin

5.000 lei

1.8.13

Camin apometru cladire 3

2016

Pret/camin

5.000 lei

1.8.13

Camin apometru cladire 4

2016

Pret/camin

5.000 lei

B

5.

CANALIZARE PENTRU EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE/PLUVIALE DE LA LOCUINTE - alcatuita din :

2016

Pret

26.600 lei

1

1.8.13

COLECTOR - CM1- CM3-executat din tuburi din PVC cu Dn =200 mm in lungime de 32 m

2016

1.400 lei

1.8.13

CM1

2016

Pret/bucata

450 lei

1.8.13

CM2

2016

Pret/bucata

450 lei

1.8.13

CM3

2016

Pret/bucata

450 lei

tuburi din PVC cu Dn =200 mm in lungime de 32 m

2016

Pret/m

45 lei

2

1.8.13

COLECTOR - CME- CE 2(amplasat pe colectorul existen pe strada Moara de Vant)- executat din tuburi din PVC cu Dn =315 mm in lungime de 233,50 mm

Nr.

bucati

5

2016

Pret/bucata

60 lei

1.8.13

CME

2016

Pret/bucata

5.000 lei

1.8.13

CE1

2016

Pret/bucata

5.000 lei

1.8.13

CE2

Pret/bucata

4.000 lei

tuburi din PVC cu Dn =315 mm in lungime de 233,50 mm m

2 m

Pret/m

55 lei

3

1.8.13

Camine de vizitare executate conform STAS 2448 acoperite cu capace din fonta conform STAS 2308

2 buc

Nr. bucati

Pret/bucata

4.000 lei

1.

CAMERA TEHNICA SUBTERANA

15.000    LEI

2.

STATIA DE POMPARE

77.103    LEI

3.

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE , EXECUTA DIN PE 100 De=50mm IN LUNGIME DE 305 m

1.891       LEI

4.

BRANSAMENT DE HIDROFOR DIN PE 100 De =50 mm si 32 mm SI CAMINE DE APOMETRU MONTATE LA LIMITA PROPRIETATII FIECAREI CLADIRI

30.000     LEI

A= 1+2+3+4 =15.000+77.103+1.891+30.000LEI

=123.994 LEI

5.

CANALIZARE PENTRU EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE/PLUVIALE DE LA LOCUINTE

26.600

LEI

B= 5 =26.600 LEI

A+B= 123.994LEI+26.600 LEI=150.594 LEI

Valoarea totala a STATIEI DE POMPARE aferenta imobilelor - locuinte-complex rezidential ROUA 2 , situat in Iasi strada Moara de Vant nr.179 este de 150.594 lei,

7 / 8 la H.C.L. nr. 259 din 28 Iunie 2019

suma pe care domnul Avataji Paul o doneaza Municipiului Iasi in vederea preluarii de catre SC Apavital SA Iasi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu