Hotărârea nr. 258/2019

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de administrare a spatiului PT 4 Gara situat in Iasi,str. Petru Movila,de catre Directia de Asistenta Sociala


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de administrare a spatiului PT 4 Gara situat in Iasi, str. Petru Movila, de catre Directia de Asistenta Sociala

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 67369/17.06.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 27295/12.03.2019 transmisa de Directia de Asistenta Sociala;

Având în vedere contractul de administrare nr. 34719/08.12.2017, incheiat intre Municipiul Iasi si Directia de Asistenta Sociala;

Având în vedere HCL 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba prelungirea duratei de administrare a spatiului situat in str. Petru Movila, PT 4 Gara, de catre Directia de Asistenta Sociala, cu o perioada de 15 ani.

Art.2. Copie după prezenta hotărare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Directiei de Asistenta Sociala Iasi, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Patrimoniu Public și Privat și Directia de Asistenta Sociala Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 258 din 28 Iunie 2019