Hotărârea nr. 257/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință temporară și gratuită către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași,prin încheierea unui contract de comodat


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință temporară și gratuită către S.C.

Transport Public S.A. Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași, prin încheierea unui contract de comodat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 67164 din 18.06.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere H.C.L. nr. 30/20.02.2018 a Municipiului Tulcea prin care s-a declarat situația de urgență, determinată de incendiul izbucnit în data de 12.01.2018, la sediul social al societății Transport Public S.A, care a generat imposibilitatea îndeplinirii de către acest operator de transport a obligațiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului public local nr. 25620/29.09.2017, prin distrugerea a 14 autobuze din parcul auto utilizat în executarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Tulcea delegat.

Având în vedere adresa nr. 2324 din 13.06.2019 remisă municipiului Iași și înregistrată sub nr. 67088 din 18.06.2019, prin care S.C. Transport Public S.A. Tulcea solicită încheierea unui nou contract de comodat pentru o perioadă de un an.

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință temporară și gratuită pentru o perioadă de un an, prin încheierea unui contract de comodat între Municipiul Iași și S.C. Transport Public S.A. Tulcea, a unui număr de 5 (cinci) autobuze proprietate privată a Municipiului Iași.

Autobuzele au datele de identificare conform tabel:

Nr. crt.

Nr. înmatriculare

Categoria

Marca

Nr. identificare

1

IS-09-EMD

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7663

2

IS-09-DNX

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6425

3

IS-09-DNU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6433

4

IS-09-DOU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7270

5

IS-09-DOW

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7260

Art.2. Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentați ai Municipiului Iași și S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Art.3. Se aprobă contractul de comodat ce se va încheia între Municipiul Iași și S.C. Transport Public S.A. Tulcea, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează Primarul Municipiului lasi - domnul Mihai Chirica să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iasi, contractul de comodat ce se va încheia între Municipiul Iași și S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; s.C. Transport Public S.A. Tulcea Instituția Prefectului-Județul Iași;

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către: Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 257 din 28 Iunie 2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din 28 Iunie 2019

CONTRACT DE COMODAT

 • I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și sfânt, Nr.11, cod poștal 700064, telefon 0232-211215; fax 0232-211200, Cod Fiscal: 4541580, cont RO38TREZ24A845000710103X, deschis la Trezoreria Iași, reprezentat prin Mihai CHIRICA Primar al Municipiului, în calitate de proprietar/comodant

Și

 • 2. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA cu sediul in Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J36/385/1998, cod unic de inregistrare 10644513, cont nr. RO81BTRL03701202651575XX deschis la Banca Transilvania -Sucursala Tulcea, reprezentată prin dl. Lucian Daniel Bălan - Director General și d-na Gabriela Mirea - Contabil Sef, în calitate de comodatar,

 • II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință temporară și gratuită a 5 (cinci) autobuze proprietate privată a Municipiului Iași, având datele de identificare conform tabelului de mai jos, de la MUNICIPIUL IASI către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, pe care aceasta din urma se obligă să le utilizeze pentru transportul public

de persoane potrivit obiec

tului său de activitate.

Nr. crt.

Nr. înmatriculare

Categoria

Marca

Nr. identificare

1

IS-09-EMD

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7663

2

IS-09-DNX

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6425

3

IS-09-DNU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO6433

4

IS-09-DOU

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7270

5

IS-09-DOW

Autobuz M3

DAF

XMGDEO2RSOHOO7260

Art.2. Predarea-primirea celor 5 autobuze va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire, care va constitui parte integrantă a contractului de comodat.

In procesul verbal de predare - primire se vor consemna observatiile vizuale privind starea tehnica a vehiculelor.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Durata contractului este de un an, cu incepere de la data predarii pe baza de proces verbal a autobuzelor.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Comodantul are dreptul:

- de a primi la încetarea contractului vehiculele transmise în folosință comodatarului;

Art. 5. Comodatarul se obligă:

 • a) să preia vehiculele de la sediul comodantului, să asigure combustibilul necesar deplasării de la Iași la Tulcea, taxele de drum (rovienete);

 • b) să se îngrijească de conservarea vehiculelor transmise în folosință ca un bun proprietar;

 • c) sa repare vehiculele, dacă acestea vor fi avariate din vina comodatarului cu suportarea de către acesta a cheltuielilor aferente;

 • d) să utilizeze vehiculele numai pentru scopul prevazut ăn contract, sub sancțiunea plății de daune interese;

 • e) să suporte riscul pieirii fortuite a vehiculelor, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa;

 • f) să suporte costurile de exploatare, control și întreținere zilnică a vehiculelor, neavând dreptul să ceară restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinței;

 • g) comodatarul va achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe durata contractului ;

 • h) să nu încredințeze vehiculele, cu orice titlu, unei terțe persoane;

 • i) să restituie la încetarea contractului, în baza procesului verbal de predare - primire parte a contractului de comodat, la sediul comodantului vehiculele transmise în folosință în stare de funcționare,să suporte costurile de deplasare a vehiculelor de la Tulcea la Iași.

 • V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI

Art.6. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte a vehiculelor, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art.7. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Partea contractantă care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

 • VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Contractul încetează prin ajungerea la termen sau prin acordul părților.

Art.9. În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

 • VIII. LITIGII

Art. 10. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi.......................în 2 exemplare originale, din care

unul rămâne la comodant, unul la comodatar .

Municipiul Iași                                           S.C. Transport Public S.A. Tulcea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu