Hotărârea nr. 256/2019

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a unui bun imobil,aflat in proprietatea Municipiului Iasi,catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana“

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a unui bun imobil, aflat in proprietatea Municipiului Iasi, catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sf.

Părinți Ioachim și Ana“

9                          9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în unanimitate în plenul ședinței privind transmiterea dreptului de folosintă gratuită, pe o durată de 10 ani, către Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana“, a bunului imobil, compus din teren in suprafata de 294 mp si constructie in suprafata de 87 mp, avand numar cadastral 157426, in scopul utilizarii ca Paraclis parohial, consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 67809/19.06.2019, întocmita de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresa nr. 50883/10.05.2019 a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei -Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana “;

Având în vedere Decizia nr. 781/05.12.2018 a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei ;

Având în vedere Certificatul de inregistrare fiscala nr. 1226375/31.01.2019;

Având în vedere Extrasul de Carte Funciară nr. 99075/2019;

Având în vedere HCL 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere HCL 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Având în vedere HG 35/2012 privind apartenența la domeniul public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea elementelor de identificare ale mijloacelor fixe, aflate in proprietatea Municipiului Iasi, inregistrate cu numerele de inventar 89410 și 14259, inscrise in CF 157426, astfel:

  • - nr. de inventar 89410 - “teren în suprafață de 294 mp, situat în Iași, zona Moara de Vant -Podgoria Copou, inscris in CF 157426 cu nr. cadastral 157426, identificatori cadastrali T 102, parcela CC 4145/3, F 4145/2”;

  • - nr. de inventar 14259 - “constructie-anexă in suprafata de 87 mp - zona Moara de Vant - Podgoria Copou, inscrisa in CF 157426 cu nr. cadastral 157426-C1, identificatori cadastrali tarla 102, parcela C4145/3.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de folosintă gratuită, pe o durată de 10 ani, către Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana“, a bunului imobil, compus din teren in suprafata de 294 mp si constructie in suprafata de 87 mp, avand numar cadastral 157426, in scopul utilizarii ca Paraclis parohial.

Art.3. Bunurile imobile vor fi predate in folosinta pe baza de proces verbal care va fi incheiat intre Municipiului Iasi si Mitropolia Moldovei si Bucovinei - Parohia “Sf. Părinți Ioachim și Ana“.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis Cadastru, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat și Mitropolia Moldovei si Bucovinei.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 256 din 28 Iunie 2019