Hotărârea nr. 255/2019

HOTĂRÂRE pentru completarea HCL 217/24.05.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 2.475 mp,situat in Iasi strada Musatini,nr. 57,in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru completarea HCL 217/24.05.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nominalizarile formulate si aprobate în plenul sedintei privind constituirea comisiei pentru analizarea si aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 67207/18.06.2019 întocmită de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere HCL nr. 209 din 30 mai 2018 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi aprobat prin HCL nr. 154/2017 cu terenul in suprafata de 2.475 mp situat in Iasi, strada Musatini , langa Centrul Medical de Familie;

Având în vedere HCL nr. 133 din 29 martie 2019 privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi) ;

Având în vedere HCL 217/24.05.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate,

Având în vedere O.U.G. Nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;

Având în vedere H.G. Nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului privind incadrarea/neincadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, la solicitarile de concesionare a bunurilor proprietate publica;

Având în vedere Avizul 371 - IS din 6.06.2019 al Ministerul Afacerilor Interne -Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, in care se comunica ca bunul proprietate publica ce face obiectul concesiunii nu se incadreaza in infrastructura sistemului national de aparare.

Având în vedere Adresa 26873/19.06.2019 a ANAF - DGRFPIasi prin care sunt numiti reprezentantii institutiei care vor face parte din comisia de licitatie;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea art. 7 al HCL 217/24.05.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate, in sensul nominalizarii membrilor comisiei de licitatie :

  • -  Presedinte: viceprimar Botez Radu

  • -  Membri: consilier BOZ PETRU EDUARD

consilier SURDU GABRIEL MIHAI consilier GABURICI VIOLETA ADRIANA reprezentant al DGFP Iasi - Damian Cristian Constantin

  • -  Presedinte de rezerva: viceprimar HARABAGIU GABRIEL VASILE

  • -  Membri de rezerva: consilier IGNAT ETIENNE

consilier POSTOLACHE ANDREI

reprezentant al DGFP Iasi - Bocancea Paul

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Economică și de Finante Publice Locale;Comisia de licitatie

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 255 din 28 Iunie 2019