Hotărârea nr. 254/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 212 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 212 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 67855/19.06.2019 întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Planurile de amplasament si delimitare imobile intocmite de persoane autorizate in conformitate cu contractul de prestari servicii nr. 51963 din data de 14.05.2019;

Având în vedere HCL 212 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere HCL 235 din 28 aprilie 2004 modificata prin HCL 288 din 24 mai 2004 privind atribuirea in folosinta gratuita, catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei, a unui teren de 1450 mp, situat in Iasi, B-dul Poitiers nr. 41, in vederea edificarii unui lacas de cult

J

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 9 a HCL 212 din 30.05.2018, privind inventarul centralizat al domeniului public al Municipiului Iasi, astfel:

- Scoala Gimnaziala Nicolae lorga - bunurile vor avea urmatoarele elemente de identificare:

nr. crt.

cod clasificare

denumire bun

elemente de identificare

anul punerii in functiune

valoare inventar

regim juridic

1

1.6.2.

cladire

str. Hlincea nr. 7, suprafata 1120 mp-suprafata desfasurata 3.360 mp

1989

3,986,000.00

Domeniu public

2

0.1.

teren

str. Hlincea nr. 7, suprafata 9.551 mp, din care 1120 mp construit

1989

4,768,950.00

Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizări - bunurile vor avea următoarele elemente de identificare:

nr. crt.

cod clasificare

denumire bun

elemente de identificare

anul punerii in functiune

valoare inventar

regim juridic

1

1.6.2

cladire scoala -

26 sali de clasa

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 823 mp

1981

1,277,097.00

Domeni u public

2

1.6.2

atelier scoala

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 799 mp

1981

2,246,789.00

3

1.6.2

sala de gimnastica

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 649 mp

1981

674,833.00

4

1.6.2

camin internat

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 617 mp

1981

1,329,577.00

5

0.1

teren

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata

18.605 mp,

1975

8,355,055.00

6

0.1

Teren

Teren in suprafata de 1.777 mp situat in Iasi Bulevardul Poitiers nr. 41, cu numar cadastral 9203, inscris in Cartea Funciara 9203 UAT-Iasi.

1975

733.834,00

7

1.6.2

Punct termic

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 307 mp

1981

8

1.6.2

Post trafo

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 55 mp

1981

9

1.6.2

Cladire corp A - sala multifunctional a

b-dul Poitiers nr. 41, suprafata 406 mp

1981

822.465,00

Gradinita cu Program Prelungit nr. 13 - bunurile vor avea urmatoarele elemente de identificare:

nr. crt.

cod clasificare

denumire bun

elemente de identificare

anul punerii in functiune

valoare inventar

regim juridic

1

1.6.2.

cladire

str. Vasile Lupu nr.

104 A, suprafata 800 mp

1970

1,256,500.00

Domeniu public

2

0.1.

teren

str. Vasile Lupu nr. 104 A,cu numar cadastral 131666-inscris in CF 131666 UAT Iasi , avand suprafata de 2.752 mp, din care 800 mp construit

1970

1,750,000.00

Art.2. Se aproba modifica HCL 212/2018, in sensul ca suprafața de teren de 1462 mp, din B-dul Poitiers nr.41, se trece de la Anexa 9 - unitati de invatamant in Anexa 4.1 -gestiunea GIS Cadastru, cu o valoare de inventar de 656.555 lei. Se modifica HCL nr. 235/ 2004 si HCL nr. 288/2004 in sensul ca suprafata de teren atribuita in folosinta gratuita catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei este de 1462 mp, aceasta fiind situate in Iasi, b-dul Poitiers nr 41.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Serviciului Gis Cadastru, Unitatilor de invatamant; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către:Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 254 din 28 Iunie 2019