Hotărârea nr. 253/2019

HOTARARE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 68847/21.06.2019


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială

constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.

68847/21.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 68848/21.06.2019, întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași ;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia ;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009, privind Codul civil, republicata;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

1 / 6 la H.C.L. nr. 253 din 28 Iunie 2019

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal 68847/21.06.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 68847/21.06.2019, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, beneficiarilor cuprinși in prezenta hotărâre, Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 253 din 28 Iunie 2019

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr 253 din 28 06 2019 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 68847/21.06.2019

 • 1.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. Ciurchi nr. 127A, bl. Q1, sc. D, et. 3, ap. 02, familiei Colibaba Mihai și Camelia, care ocupă poziția 1 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat

 • 2. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 216/24.05.2019 - beneficiar, familia Herciu Ion Florin și Maria - poziția 5 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat

 • 3.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. Cerna nr. 10 A, bl. B1, sc. A, et. 10, ap. 03, familiei Tatarasanu Laurențiu Constantin și Cristina Anca, care ocupă poziția 8 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat

 • 4.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței situate în str. Izvor nr. 13, bl. 632, sc.B, parter, ap. 2, d-nei Balan Andrada Elena, chiriaș în locuința situată în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 20

 • 5.  Se aprobă atribuirea locuinței din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 20, familiei Herciu Ion Florin și Maria, care ocupă poziția 5 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat

 • 6. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 216/24.05.2019 - beneficiar, familia Cojocariu Toader și Nuța - poziția 1 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor către chiriașii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

 • 7.  Se aprobă atribuirea locuinței din b-dul Nicolae Iorga nr. 39, bl. H2, et. 8, ap. 03, familiei Bejenaru Cristian și Venușa, care ocupă poziția 7 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat

 • 8.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței situate în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 45, d-lui Baicu Ionel și familiei sale, chiriaș în locuința situată în str. Canta 60B, ap. 64.

 • 9.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta 60B, ap. 64, d-lui Gemene Viorel, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire. Locuința va avea caracter de necesitate.

 • 10. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței situate în str. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr.2, et. 6, ap. 32, d-lui Maftei Luca, chiriaș în locuința situată în str. Canta 60B, ap. 42.

 • 11. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta 60B, ap. 42, d-nei Costaș Stela Mariana, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire. Locuința va avea caracter de necesitate.

 • 12. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 172/24.04.2019 - beneficiar, Rauț Maria Mioara

 • 13. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței situate în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 99, d-nei Enciu Luminița, chiriaș în locuința situată în str. Canta 60B, ap. 72.

 • 14. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta 60B, ap. 72, d-nei Tîțan Daniela, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire. Locuința va avea caracter de necesitate.

 • 15. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta 60B, ap. 60, d-lui Sava Florin, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire. Locuința va avea caracter de necesitate.

 • 16. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 172/24.04.2019 - beneficiar, familia Moldovanu Vasile și Jeny

 • 17. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Canta 60B, ap. 62, familiei Ionescu Adrian și Irina, care ocupă poziția 22 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale

 • 18. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta 60B, ap. 11, d-nei Țarnariu Ana, chiriaș în imobilul din Str. G. Enescu nr. 2, care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire. Locuința va avea caracter de necesitate.

 • 19. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Canta 60B, ap. 37, familiei Cobiliță Florin și Mihaela, care ocupă poziția 23 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale

 • 20. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 172/24.04.2019 - beneficiar, familia Trofin Mihai și Petronela

 • 21. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr. 14A, et. 2, ap. 32, d-lui Fechet Pavel, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire. Locuința va avea caracter de necesitate.

 • 22. Se revocă atribuirea aprobate prin HCL 172/24.04.2019 - beneficiar, Stan Teofana

 • 23. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Corodeanu Elena, chiriaș în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 30. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentelor de plată.

 • 24. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Buhan Laurentiu, chiriaș în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 38. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentelor de plată.

 • 25. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Dima Cristian, chiriaș în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr.2, et. 4, ap. 22. În contractul de închiriere nu vor figura Ilie Cristina și Blejoiu Alin Constantin .

 • 26. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Avadanii Costel, chiriaș în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 68, condiționat de prezentarea unui angajament de plată eșalonată pentru debitele restante la bugetul local. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată. În contractul de închiriere nu vor figura Avadanii Iulius Fernando, Avadanii Andrei Adi, Avadanii Dragos.

T7. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Maftei Gelu si Petronela pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 46. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea integrală a debitelor aferente folosinței spațiului de locuit și cheltuielilor de întreținere, achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a eșalonării debitului la bugetul local.

 • 28. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Gheorghiu Mihai si Mihaela Maria pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 97, bl. 8, sc. A, et. 2, ap. 12. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 29. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Agapi Augustin Ciprian si Florentina, chiriaș în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 100. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentelor de plată.

 • 30. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Scripcaru Gabi, chiriaș în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 49.

 • 31. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Corbu Ioan si Maria,

pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. B, ap. 1. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

 • 32. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Moldoveanu Vasile, chiriaș în str. Tabacului nr. 7, et. 3, ap. 32. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 33. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Tarhon Maria, chiriaș în str. Roman Vodă nr.16, bl.F2, sc.D, et.4, ap.20.

 • 34. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Poenariu Gheorghe, chiriaș în șos. Națională nr. 42C, bl. A2, sc. E, et. 2, ap. 03. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 35. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciobanu Viorel, chiriaș în Al. Mușatini nr. 9, bl. N14, sc.B, parter, ap.02. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 36. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Trofin Iulica, chiriaș în Tomești, bl. 38, sc. B, parter, ap. 03. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 37. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Corodeanu Alin, chiriaș în str. Iordache Lozonschi nr. 28. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 38. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Enache Ionel, chiriaș în Str. Cuza Vodă Iași nr. 60. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu