Hotărârea nr. 252/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate aprobată prin HCL 62/28.02.2019,refăcută în baza cererilor şi documentelor anexă înregistrate pănă la data de 31.05.2019,a listei de repartizarea a locuinţelor vacante,destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL,precum și aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 152/1998,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 68845/21.06.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de prioritate aprobată prin HCL 62/28.02.2019, refăcută în baza cererilor și documentelor anexă înregistrate pănă la data de 31.05.2019, a listei

de repartizarea a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL, precum și aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 68845/21.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 13/31.01.2019, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe, destinate închirierii tinerilor ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 62/28.02.2019, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2018, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință;

Având în vedere procesul verbal nr. 68845/21.06.2019 încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 68846/21.06.2019 întocmită de către Direcția Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista care stabilește ordinea în repartizarea locuințelor destinate tinerilor, construite prin ANL, refăcută în baza cererilor și documentelor anexă înregistrate pănă la data de 31.05.2019. Lista este cuprinsă în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de repartizarea a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL. Lista este cuprinsă în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Solicitările locative adresate de către beneficiarii de locuințe construite prin ANL, în calitate de chiriași, vor fi soluționate direct de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998.

Art.3. Se aprobă solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 68845/21.06.2019. Solicitările sunt cuprinse în Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași ; Direcției Fond Locativ, beneficiarilor cuprinși in prezenta Hoărâre, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcției Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 252 din 28 Iunie 2019

Lista de repartizarea a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL.

 • 1. Se atribuie domnului Haraba Vasile-Ciprian și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 40, bl. 5, sc. B, et. 2, ap. 09.

 • 2.  Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 08, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 106 din 29 martie 2019 - beneficiar Răchită Melania.

 • 3.  Se atribuie doamnei Pîrlea Raluca-Ștefana și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 08.

 • 4.  Se atribuie doamnei Filimon Paula și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 109, bl.1004, tr. 3, et. 7, ap. 31.

 • 5.  Se atribuie domnului Timofte Eusebiu și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, parter, ap. 02.

 • 6. Se atribuie domnului Ciobănică Victor locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250 ,sc. A, et. 6, ap. 25.

Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

Solicitările locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 68845/21.06.2019

 • 1.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Liță Dorina pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 73, bl. 4, sc. B, et. 3, ap. 13.

 • 2.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Stahiescu Mircea-George pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 73, bl. 4, sc. B, parter, ap. 02.

 • 3.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lupuțoc Virgil-Gabriel pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 59, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 07.

 • 4.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Olaru Constantin pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 69, bl. 3, sc. B, et. 3, ap. 13.

 • 5.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bușmachiu Nicoleta pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 65, bl. 2, sc. B, et.1, ap. 07.

 • 6.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Boboc Adriana pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 61, bl. 1, sc. B, et.1, ap. 05.

 • 7.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Leseru Mihai pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, et. 2, ap. 09.

 • 8.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cazacu Liliana pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.67, bl. 3, sc. A, et.1, ap. 05.

 • 9.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Hușanu Mihai pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. D, parter, ap. 03.

 • 10. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Corban Lenuța- Daniela pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr.6A, bl. 482E, sc. C, et.2 , ap. 09.

 • 11. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lefter Elena-Cristina pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, et.1, ap. 05.

 • 12. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Apetrei Maria- Cristina și Florinel și schimbarea titularului de contract pe numele soțului, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 4, ap. 20.

 • 13. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Haidau Petru pentru locuința construită prin ANL, situată în Bd-ul Dacia nr. 40A, bl .5, sc. B, et. 2, ap.11, condiționat de achitarea debitelor restante la plata cheltuielilor de întreținere.

 • 14. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Spanache Marian pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 10, ap. 41.

 • 15. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Tofan Nicoleta pentru locuința construită prin ANL, situată în Bd-ul Dacia nr. 42, bl.2, sc.A, parter, ap. 2, condiționat de achitarea debitelor.

 • 16. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Verdeș Anișoara pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. C, et. 3, ap. 13.

 • 17. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Albu Constantin pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr. 42A, bl. 3, sc. A, et.2, ap. 12.

 • 18. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Floria Bogdan pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr.6A, bl. 482E, sc. D, et.1, ap. 08.

 • 19. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Roșu Constantin Marius pentru locuința, construită prin Agenția Națională - pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 1, ap. 05.

 • 20. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cohal Carmen-Irina pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, parter, ap. 01.

 • 21. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Mihai Loredana pentru locuința construită prin ANL, situată în Bd-ul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. E, parter, ap. 03.

 • 22. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Gheorghiu Georgeta, în calitate de titular al contractului de închiriere pentru locuința construită prin ANL, situată în Bd-ul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 05., condiționat de achitarea integrală a debitului la plata chiriei și de prezentarea unui angajament de plată eșalonat pentru debitele restante la plata cheltuielilor de întreținere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 1 a HCL nr.


252 din 28 Iunie 2019


Lista de prioritate aprobata prin HCL 62/28.02.2019, refacuta in baza cererilor si documentelor anexa înregistrate pana la data de 31.05.2019

Poz

1       Nr.dosar/

1

1      Data cererii

|

|           Nume

|

|

|       Prenume Sot

|

|

|         Prenume Sotie

|

|    Total

|     Final

==+

|

|

|

1

1 2

|                       3

|                     4

|                           5

| 6

==+

|

1

| 18766 / 14/11/2003

| HARABA

| VASILE-CIPRIAN

| CLAUDIA-PETRONELA

|       95

==+ |

---+

2

| 32707 / 13/04/2011

| PIRLEA(FOSTA RADEANU)

|STEFAN

| RALUCA-STEFANA

|       77

|

---+

3

| 1624 / 09/01/2013

| FILIMON

| RADU-IONUT

| PAULA

|       77

|

---+

4

| 106366 / 18/11/2013

| TIMOFTE

| EUSEBIU

| NICOLETA

|       77

|

---+

5

| 100996 / 12/11/2010

| ALEXANDRU

| LIVIU ANDREI

| DIANA MARIA

|       76

|

---+

6

| 38301 / 28/04/2010

| CIOBANICA

| VICTOR

|

|       71

|

---+

7

| 73814 / 09/08/2013

| HALUNGA(FOSTA ALEXA)

| MIHAI

| CORINA-MARIA

|       70

|

---+

8

| 46336 / 23/05/2014

| ISTRATE

| MARIUS

| ALINA

|       70

|

---+

9

| 96972 / 03/11/2014

| APOPI

| CRISTIAN

| MIHAELA

|       69

|

---+

10

| 88834 / 19/10/2011

| RACHITA(FOSTA

| CONSTANTIN

| MELANIA

| 66

|

---+

11

| 16275 / 23/02/2012

| CIUBOTARIU

| LUCIAN PAUL

| ANDREEA

| 66

|

---+

12

| 51280 / 06/06/2014

| PASCARU

| ALEXANDRU-GABRIEL

| IOANA

|       65

|

---+

13

| 111573 / 17/12/2014

| ADASCALITEI MAC

| ANDRIAN

| BIANCA-GEORGIANA

|       64

|

---+

14

| 58356 / 07/06/2018

| COVIT

|PETRU

|

|       64

|

---+

15

| 67456 / 29/06/2018

| JEHAC

|

| IRINA

|       64

|

---+

16

| 43530 / 18/04/2019

| MARGARINT

|

| ANA-MARIA

|       64

|

---+

17

| 97410 / 14/11/2011

| MATEI

| MIREL

| LORENA

| 62

|

---+

18

| 97787 / 27/09/2018

| LUPU

|

| PETRONELA-MIHAELA

| 62

|

---+

19

| 96593 / 25/09/2018

| PINTILIE

| CRISTIAN

| LAVINIA

| 61

|

---+

20

| 97599 / 26/09/2018

| ROSU

| MIHAI-GABRIEL

| RAMONA-CATALINA

| 61

|

---+

21

| 20730 / 25/02/2019

| CRUDU

|

| ROXANA-GABRIELA

| 61

|

---+

22

| 83060 / 30/09/2011

| SOROCEANU

|

| MADALINA

| 60

|

---+

23

| 22280 / 10/03/2015

| CAZACU

| SEBASTIAN-PETRU

|

| 60

|

---+

24

| 14878 / 12/02/2018

| DRON

| MIHAIL-CRISTIAN

| STEFANIA

| 60

|

---+

25

| 63410 / 20/06/2018

| CORODIANU

| IOAN

| PETRONELA

| 60

|

---+

26

| 94690 / 20/09/2018

| APETREI

| ROBERT

| ANA-MARIA

| 60

|

---+

27

| 129503 / 13/12/2018

| BEZERCU

| IONUT

| ANCA-ELENA

| 60

|

---+

28

| 7561  / 23/01/2019

| PANAITE

|GEORGE

| VASILICA-LUMINITA

| 60

|

---+

29

| 37811 / 04/04/2019

| SIDOR

|

| MARINELA-STEFANIA

| 60

|

---+

30

| 101016 / 30/10/2015

| SIMION

|

| RALUCA-POLIXENIA

|       59

|

---+

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+


1

| 2

|                       3

|                     4

|                           5

| 6

31

| 54203 / 16/05/2019

| GORCIOAIA

| FLORIN

| DIANA-MARIA

|       59

32

| 31497 / 20/03/2017

| DUBULEAC

| ANDREI

| ADELINA-LILIANA

|       58

33

| 107188 / 26/10/2017

| FAVU

|

| SIMONA-GEORGIANA

|       58

34

| 94122 / 19/09/2018

| SINGHER

|EDUARD

| ANDREEA

|       58

35

| 16634 / 14/02/2019

| SAVA

| DENIS-ALEXANDRU

| DANIELA-GABRIELA

|       58

36

| 22756 / 28/02/2019

|ANTON

| DUMITRU-ANDREI

| NANNE-RALUCA

|       58

37

| 22977 / 28/02/2019

| CHIRILA

| VLAD

| OANA-MARIA

|       58

38

| 56870 / 23/05/2019

| TANASE

| DAN-MARIUS

| GEORGIANA-ALEXANDRA

|       58

39

| 59254 / 29/05/2019

| CAZACU

| PETRU-GEORGE

| MIHAELA

|       58

40

| 120177 / 18/12/2015

| GAVRILA

| GICA

|

|       57

41

| 78461 / 07/08/2017

| STIRBETS

| IOAN

| STELA-DELIA

|       57

42

| 105675 / 16/10/2018

| PETRACHI

|

| ANCUTA-ELENA

|       57

43

| 131867 / 19/12/2018

| PASANIUC

|

| MARINELA-FLORENTINA

|       57

44

| 74249 / 18/07/2018

| BRICHIU

|

| SANDA -GABRIELA

|       56

45

| 99075 / 01/10/2018

| PAVEL

|

| PETRONELA-LOREDANA

|       56

46

| 36527 / 03/04/2019

| FOLTIC

|

| ELENA-CAMELIA

|       56

47

| 86769 / 24/09/2012

| PAVEL

|

| DANA-IULIANA

|       55

48

| 99291 / 10/11/2014

| SACRIERIU

| SORIN-CONSTANTIN

| SIMONA-MIHAELA

|       55

49

| 70403 / 09/07/2018

| PAUCA

| MIRCEA-CRISTIAN

| IRINA

|       55

50

| 112558 / 01/11/2018

| VITALARIU

|

| CRISTINA-MIHAELA

|       55

51

| 50605 / 10/05/2019

| ALEXANDROV

| MIHAIL

| VIORICA

|       55

52

| 88803 / 29/09/2015

| ZURBA

| RAZVAN

| ADRIANA

|       53

53

| 89014 / 05/09/2018

| MARIN

| DORU-VASILE

| DIANA

|       53

54

| 98349 / 27/09/2018

| BUCATARU

| GABRIEL-RADUCU

| IULIA-ANDREEA

|       53

55

| 112659 / 02/11/2018

| ABABEI-VIZITIU

| IOAN

| ALINA-VALERICA

|       53

56

| 33449 / 27/03/2019

| TIGAERIU

| BOGDAN-MIHAI

| SIMONA

|       53

57

| 51735 / 14/05/2019

| ONOFREI

| ALEXANDRU-IONUT

|

|       53

58

| 96616 / 28/09/2017

| HARDON

| VICTOR-MIHAIL

|

|        51

59

| 89907 / 07/09/2018

| MOLDOVANU

| VASILE

| JENY

|        51

60

| 97392 / 26/09/2018

| TINCU

|

| MIHAELA

|        51

61

| 40628 / 11/04/2019

| MARFA

|

| ANDREEA-RAMONA

|        51

62

| 103034 / 19/11/2010

| CIUPITU

| C-TIN PAUL

| IOANA

|       50

63

| 112732 / 22/12/2010

| TUTURMAN-BOLBOC

| VLAD - GABRIEL

| DANA

|       50

64

| 82080 / 19/09/2014

| BOSINCEANU

| STEFAN-CRISTIAN

| IOANA-GABRIELA

|       50

65

| 16835 / 14/02/2019

| RUSU

|

| ANCA

|       50

66

| 113833 / 23/12/2014

| ALUPEI

|

| ANA-MARIA

|       49

=+ |

=+ |

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+


+

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

| + |

1

| 2

|                       3

|                     4

|                           5

| 6

67

| 52624 / 23/05/2018

| IFTIMIE-CHIRILA

| IULIAN

| ANDREEA-ISABELA

|       49

68

| 52777 / 15/05/2019

| BABA

|

| GEORGIANA-MARILUS

|       49

69

| 87439 / 30/08/2018

| ROTARU

|BOGDAN

| MADALINA-MIHAELA

|       48

70

| 9750 / 29/01/2019

| BELDIMAN

| DANIEL-ADRIAN

| ELENA-BEATRICE

|       48

71

| 24671 / 12/03/2018

| PRECUPETI

| LUIGI-COSMIN

| TANIA-ANABEL

|      47

72

| 54121 / 12/06/2015

| MIHAITA

| GABRIEL-IULIAN

|

|       46

73

| 125218 / 05/12/2018

| ILIE

| TIBERIU

|

|       46

74

| 85424 / 29/09/2014

| CAZUC

| CONSTANTIN-RAZVAN

|

|      44

75

| 94003 / 20/09/2016

| DARIE

| MIHAI-IONUT

|

|      44

76

| 131685 / 19/12/2018

| FRATILA

|

| FLORINA-MADALINA

|      44

77

| 28304 / 14/03/2019

| BICA

|

| RAMONA

|      44

78

| 74352 / 18/07/2018

| POPESCU

| CRISTIAN

| ALEXANDRA-GABRIELA

|       43

79

| 83076 / 14/08/2018

| INSURATELU

| RADU-ANDREI

| NICOLETA-ANCA

|       43

80

| 79973 / 28/12/2018

| DRAGOMIR

| CIPRIAN EMILIAN

| PAULA-RAMONA

|       43

81

| 33492 / 27/03/2019

| ACHITEI

| IONUT-ROBERT

| OANA-MARIA

|       43

82

| 39941 / 10/04/2019

| CRACANA

| ANDY-CONSTANTIN

| MARIANA-ANCUTA

|       43

83

| 84065 / 28/08/2017

| LOPATNIC

|

| ANA-MARIA

|       42

84

| 83672 / 20/08/2018

| LEITOIU

|

| SUZANA

|       42

85

| 134012 / 27/12/2018

| CIOBANU

| PETRU-CATALIN

| IULIANA-MARIA

|       42

86

| 96441 / 28/09/2017

| PADURARIU

|

| ANCA-ALINA

|       41

87

| 117943 / 15/11/2018

| MIHAES

| SEBASTIAN

|

|       41

88

| 133142 / 21/12/2018

| ROMAN

| FLORIN

| ELENA-ALEXANDRA

|       41

89

| 59313 / 29/05/2019

|ZAMFOR

| MIHAI-GABRIEL

| VASILICA

|       41

90

| 115987 / 17/12/2012

| BUNU

| NICOLAE

|

|       40

91

| 19866 / 21/02/2019

| COJOCARU

| COSTEL-EMANUEL

| ANDREEA- ALEXANDRA

|       40

92

| 37708 / 04/04/2019

| BITUCA

| CRISTIAN

| OLENA-CRISTINA

|       40

93

| 59200 / 29/05/2019

| PAULET

| IOAN-MANUEL

|

|       40

94

| 26362 / 15/03/2018

| RUSU

|

| MARIA

|       39

95

| 129560 / 13/12/2018

| VERDES

| EDUARD-ANDREI

|

|       39

96

| 130890 / 18/12/2018

| MUDRAG

| ANDREI

|

|       38

97

| 133178 / 21/12/2018

| CIUTA

|

| ANA-MARIA

|       37

98

| 56372 / 04/06/2018

| SPULBER

| ADRIAN-TUDOR

|

|       36

99

| 98756 / 28/09/2018

| GAVRILUTA

| ANDREI-FLORIN

|

|       36

100

| 129674 / 14/12/2018

| CHICHIRAU

| GICA-EDUARD

| IOANA

|       36

101

| 41319 / 15/04/2019

| MARTIN

| VALERIU-CONSTANTIN

|

|       36

102

| 94248 / 25/09/2017

| TIRNOVANU

|

| ELENA-CATALINA

|       34

+

|

+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

| -+

1 | 2

|                       3

|                     4

|                           5

| 6

==+

|

103 | 128711 / 12/12/2018

| MORARIU

| ILIE-IULIAN

| GEANINA-NICOLETA

|       34

==+

| ----+

104 | 31579 / 21/03/2019

| SORODUC

|

| SABINA-GABRIELA

|       34

|

----+

105 | 14491 / 12/02/2018

| PLESCUTA

| IONUT-CATALIN

| MADALINA

|       32

|

----+

106 | 131901 / 19/12/2018

| DONCIU

|

| VIOLETA

|       31

|

----+

107 | 21859 / 27/02/2019

| GATLAN

| VASILE

|

|       29

|

----+

108 | 29631 / 18/03/2019

| MARES

|

| STEFANIA

|       29

|

----+

109 | 68880 / 06/07/2017

| VASILIU

| MARIAN

| IONELA-DELIA

| 28

|

----+

110 | 125716 / 18/12/2017

| PASANIUC

| CORNELIU-MARIUS

| DIDI-CONSTANTINA

| 28

|

----+

111 | 31245 / 28/03/2018

| FLORISTEANU

| CONSTANTIN-CRISTIAN

| MARIANA-NICOLETA

| 28

|

----+

112 | 94973 / 20/09/2018

| RUSU

| GABRIEL-CATALIN

| CLAUDIA

|       27

|

----+

113 | 134193 / 27/12/2018

| LEONTE

| IONUT-DAVID

| ROXANA-ANDREEA

|       27

|

----+

114 | 125856 / 18/12/2017

| FLOREA

|

| ALINA

| 26

|

----+

115 | 95546 / 21/09/2018

| DANILOAIA

| DANIEL-FLORIN

|

|       24

|

----+

116 | 102309 / 08/10/2018

| COVALCIUC

|

| OANAPETRONELA

|       24

|

----+

117 | 108937 / 24/10/2018

| BUZA

| IONUT-ANDREI

| MIRELA

|       24

|

----+

118 | 114680 / 07/11/2018

| GABOR

| MARIUS-CATALIN

| CRISTINA

|       24

|

----+

119 | 130635 / 17/12/2018

| TANASA

|

| ALEXANDRA-IULINA

|       24

|

----+

120 | 14386 / 11/02/2019

| NIAMTU

| IONUT-DRAGOS

| ALEXANDRA-IOANA

|       23

|

----+

121 | 66197 / 27/06/2018

| IANOVICI

|

| RAMONA-ELENA

| 22

|

----+

122 | 46077 / 24/04/2019

| COJOCARU

|

| ALEXANDRA

| 16

|

----+

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

__________________________________________________