Hotărârea nr. 251/2019

HOTĂRÂRE privind “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul ,Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea,Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul

Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea

Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protecția Mediului , Turism și Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice - Birou Spatii Verzi si Salubritate nr.65587/2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Având în vedere prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 251 din 28 Iunie 2019

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se aprobă “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Iași”, după cum urmează:

-se modifică linia aferentă ”Spațiu verde Aleea Elisabeta Rizea ” de la 286 mp suprafață zona verde la 0 mp suprafață zona verde.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 551 din 20 decembrie 2018 rămân neschimbate.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului - Județul Iasi, Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană, Directiei Proiecte Europene, Directiei Fond Locativ, Directiei Exploatare Patrimoniu si Direcției Tehnice și Servicii Comunitare.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană, Directia Proiecte Europene, Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu si Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 251 din 28 Iunie 2019

2 / 2 la H.C.L. nr. 251 din 28 Iunie 2019