Hotărârea nr. 250/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,nr.48/2009,încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA,conform Actului Adițional nr. 31


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.48/2009, încheiat între ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului Adițional nr. 31

J                                                       ’                                                            9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 49.903/08.05.2019 din 08.05.2019, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.450 din 03.04.2019, întocmită de ARSACIS cu privire la modificarea proiectului de Act Adițional nr.29 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS si SC APAVITAL SA;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, conform Actului Aditional nr.31, prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS cu sediul in Iasi, str. M. Costachescu nr.6 (cladire administrativa 3), inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Iasi cu nr.84/A/07.07.2005, al carei membru este Munuicipiul Iasi, sa semneze prin reprezentantul sau legal - Presedintele Asociatiei Victor Chirila, in numele si pe seama Municipiului Iasi, Actul Aditional nr.31 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; S.C. Apavital S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de ARSACIS si S.C. Apavital S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 250 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0