Hotărârea nr. 25/2019

HOTĂRÂRE privind trecerea din Domeniul Privat al Municipiului Iaşi in Domeniul Public al Municipiului Iasi,a terenului in suprafata de 200mp situat in Iasi – Str. Libertatii si dezmembrarea acestuia in doua loturi a cate 100mp


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din Domeniul Privat al Municipiului Iași in Domeniul Public al

Municipiului Iasi, a terenului in suprafata de 200mp situat in Iasi - Str. Libertatii si dezmembrarea acestuia in doua loturi a cate 100mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 5274 / 17.01.2019, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Hotararea de Consiliul Local nr. 445/28.09.2018 privind completarea inventarului domeniului privat cu terenul in suprafata de 200mp situat in Str. Libertatii;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publicității Imobiliare 7/1996 - privind Cadastru General;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Iași in domeniul public al Municipiului Iași, a terenului in suprafața de 200mp situat in Iași -Str. Libertatii si dezmembrarea acestuia in doua loturi a cate 100mp după cum urmează:

  • - Teren în suprafață de 100 mp. situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertații , Tarla 53, CAT 2798/1/1 , Anexa 1.

  • - Teren în suprafață de 100 mp. situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertatii,Tarla 53, CAT 2791/1/2, Anexa 2.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator orice alte Hotarari de Consiliul Local cu referire la terenul mentionat la Art.1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 25 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0