Hotărârea nr. 249/2019

HOTĂRÂRE privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a aprobarii modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a aprobarii modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.46.226 din 24.04.2019, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Studiul privind cantitățile de ape uzate preluate de sistemul de canalizare operat de SC APAVITAL SA Iași pentru utilizatorii casnici, atât din mediul urban cât și din mediul rural, realizat de specialiștii din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr. 184/18.02.2019 privind modificarea art.176 a Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizarea;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr.185/18.02.2019 privind modificarea art.3 alin.1 din Anexa 2 ”Răspunderi și Sancțiuni la Regulamentul Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere Nota de fundamentare ARSACIS nr.186/18.02.2019 cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009;

Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a membrilor asociați din Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS nr. 5, 7 și 8/07.02.2019;

Având în vedere Ordinul ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea art.176 din Regulamentul Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în baza rezultatelor Studiului privind cantitățile de ape uzate preluate de sistemul de canalizare operat de SC APAVITAL SA Iași pentru utilizatorii casnici, atât din mediul urban cât și din mediul rural, ce va avea următorul conținut:

”Art.176.

  • (1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici reținuți de art.28 alin.(3) lit. c) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reprezintă o cotă procentuală de 80% din volumul de apă potabilă consumată, determinat conform clauzelor contractuale. Fac excepție utilizatorii individuali, din imobile tip condominiu, așa cum sunt definiți de art. 28 alin. (2), art. 31 alin (3) și (4) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art. 228 alin (2) lit. b) din prezentul Regulament, la care cantitatea de apă uzată evacuată reprezintă o cotă procentuală de 100% din volumul de apă potabilă consumată, determinat conform clauzelor contractuale.

  • (2) La cerere, cu titlu de excepție, acolo unde Operatorul poate asigura valorile debitelor și a presiunii de serviciu, în baza avizului eliberat de acesta, utilizatorii casnici așa cum sunt reținuți de alin. 1, teza 1, pot monta un contor pasant ce va măsura volumul de apa consumată și nepreluată de rețeaua publică de canalizare, în imediata apropiere a contorului de branșament.

În aceste situații cantitatea de apă uzată evacuată se stabilește pe baza diferenței dintre volumul de apă înregistrat de contorul de branșament si volumul de apă înregistrat de contorul pasant, în procent de 100%. Contorul pasant aparține instalației interioare a utilizatorului. Pentru volumul de apă măsurat de contorul pasant nu se va factura contravaloarea prestării serviciului de canalizare.

Este interzisă deversarea apei măsurate de contorul pasant în rețeaua publică de canalizare.

Utilizatorul ce deversează apa măsurată de contorul pasant in rețeaua publică de canalizare, va fi considerat utilizator clandestin. Prejudiciul creat operatorului în astfel de situații se va calcula pe baza indicațiilor contorului pasant. Cantitatea de apă indicată de acesta se va multiplica cu 3 (trei) și se va aplica pentru o perioadă de maxim 36 de luni anterioare depistării (atunci când această perioadă nu se poate determina) la tariful de canalizare în vigoare la data constatării.

În situația în care utilizatorul refuză accesul Operatorului pentru efectuarea citirii indexului contorului pasant, cantitatea de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare se va stabili în baza citirii contorului de branșament, în procent de 100%.

Operatorul își rezervă dreptul ca în situația în care nu poate asigura cantitatea de apă potabilă în vederea consumului menajer - din motive obiective - de a proceda la sistarea furnizării apei potabile prin contorul pasant, prin sigilarea robinetului montat amonte de contorul pasant pe poziția închis. În acest sens utilizatorul va asigura accesul operatorului pentru efectuarea operațiunilor de sistare a furnizării apei potabile prin contorul pasant iar cantitatea de apă uzată evacuată se va stabili conform prevederilor alin. 1 teza 1.

  • (3) Cantitatea de apă uzată evacuată de către celelalte categorii de utilizatori reținuți de art.28 alin.(3) lit. a), lit. b) și lit. d) din Legea 241/2006 (r) a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilită în cadrul contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, reprezintă o cotă procentuală de 100% din cantitatea totală de apă rece consumată, stabilită conform clauzelor contractuale.

  • (4) Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care volumul de apă uzată evacuată se va stabili pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și însușit de operator.

  • (5) Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă caldă în sistem centralizat se stabilește ca fiind 100% din volumul de apă caldă înregistrat de contorul de energie termică transmis de operatorul local care furnizează apă caldă. Responsabilitatea datelor transmise privind consumurile de apă caldă cad în sarcina operatorului local care prestează aceste servicii.

  • (6) Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii care au sisteme proprii de alimentare cu apă și care evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare, se stabilește ca fiind în procent de 100% din volumul de apă înregistrat de contorul montat pe sursa proprie, cu avizul operatorului.”

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași modificarea menționată la art.1 a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aproba modificarea Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Anexa 2, art.3 alin.1, în sensul eliminării punctului d.”folosirea apei potabile pentru udatul gradinilor și spălarea mașinilor”.

Art. 4. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

  • - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași modificarea menționată la art.3 a prezentei hotărâri.

Art. 5. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, art.72 urmare a modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (anexă a Contractului de delegare a gestiunii) prin Actul adițional nr.30.

Art. 6. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

  • - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași Actul adițional nr.30 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009.

Art. 7. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele și pe seama Județului Iași atribuțiile referitoare la modificarea prin Actul Adițional nr.30 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA.

Art. 8. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele Asociației - dl. Victor Chirilă, a Actului Adițional nr. 30 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009.

Art. 9. Celelalte prevederi ale Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare si ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 30 rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de ARSACIS si S.C. Apavital S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 249 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0