Hotărârea nr. 247/2019

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 152/27.06.2013, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societății Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 67183/18.06.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3) și (4) și alin. (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 lit. (b), art. 4 alin. (3) și (4) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792 - art.857;

Având în vedere dispozițiile legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a unui membru în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în data de 25.07.2019.

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Art.3. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. se va realiza de către un expert independent în consultare cu Comisia de selecție înființată conform H.C.L. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018.

Art.4. Expertul independent va fi contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Iași, Comisia de selecție și structura de Guvernanță Corporativă să întocmească și să aprobe conform atribuțiilor din Componenta inițială a Planului de selecție: Scrisoarea de așteptări, Profilul consiliului, Profilul candidatului, Planul de selecție, Raportul final precum și alte documente întocmite în cadrul procedurii de selecție cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. (1) Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează doamna av. Cristina Olariu - Cotnăreanu să reprezinte Municipiul lași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societății Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 247 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0