Hotărârea nr. 246/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea propunerii de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea propunerii de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 152/27.06.2013, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societății Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Referatul întocmit de către Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice înregistrat sub nr.67175/18.06.2019;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792- art.857;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1. Se respinge convocarea Adunării Generale a Acționarului Unic la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.

Art.2. Se respinge propunerea de administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., până la definitivarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societății Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Iași.

Art.3. Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

17

Pentru

10

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 246 din 28 Iunie 2019