Hotărârea nr. 245/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: zona Ţicău: strada Simion Bărnuţiu,strada Ţicăul de Jos,strada I.I.Mironescu,strada Albineţ,strada Dochia,strada Roşcani,strada Hotin”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate 68082/19.06.2019 întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere HG nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executei lucrarilor si a constructiilor;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.1 și Anexa nr.2.1) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Simion Bărnuțiu”;

Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.2 si Anexa nr.2.2) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Țicăul de Jos”;

Art.3. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.3 si Anexa nr.2.3) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada I.I.Mironescu”;

Art.4. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.4 si Anexa nr.2.4) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Albineț”;

Art.5. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.5 si Anexa nr.2.5) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dochia”;

Art.6. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție () și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.6 si Anexa nr.2.6) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Roșcani”;

Art.7. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico - economici (Anexa nr.1.7 si Anexa nr.2.7) pentru obiectul de investiție: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Hotin”;

Art.8. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Simion Bărnuțiu”, în cuantum de 5.637.667,48 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.1).

Art.9. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Țicăul de Jos”, în cuantum de 2.462.419,11 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.2).

Art.10. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada I.I.Mironescu”, în cuantum de 2.092.567,90 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.3);

Art.11. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Albineț”, în cuantum de 4.432.458,85 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.4);

Art.12. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dochia”, în cuantum de 1,238,068.66 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.5);

Art.13. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Roșcani”, în cuantum de 1.784.172,70 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.6);

Art.14. Se aprobă valoarea totală a obiectului de investitie: „Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Hotin”, în cuantum de 2.891.395,89 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu devizul general (Anexa nr. 2.7).

Art.15. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Tehnice și Investitii; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.16. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către:Direcția Generala Tehnică și Investitii;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 245 din 28 Iunie 2019

Anexa 1.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/28.06.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Simion Bărnuțiu

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Simion Bărnuțiu”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTA

  L GENERAL

  4.737.535,91

  900.131,57

  5.637.667,48

  din care C+M

  4.224.689,91

  802.691,08

  5.027.380,99

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 4.737.535,91 lei fărăTVA / C+M = 4.224.689,91 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Simion Bărnuțiu

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 1,488 km

Lățime parte carosabilă: 1 x 4,00 m

2 x 2,75 m

2 x 3,00 m

2 x 3,25 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x Strat anticontaminator din geotextil;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS16.

In cadrul investiției pentru modernizarea străzii Simion Bărnuțiu se vor executa lucrări de construcții si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-inlocuirea a 7 podete transversale existente pe amplasamentul strazii

-modernizarea trotuarelor;

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 2.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/28.06.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA SIMION BĂRNUȚIU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

120.000,00

22.800,00

142.800,00

TOTAL CAPITOL 1

120.000,00

22.800,00

142.800,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

7.043,00

1.338,00

8.381,00

3.1.1

Stud// de teren

5.504,00

1.046,00

6.550,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

1.539,00

292,00

1.831,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

2.309,00

439,00

2.748,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

37.376,00

7.101,00

44.477,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul genera/

13.851,00

2.632,00

16.483,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare /n vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

2.748,00

522,00

3.270,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

1.539,00

292,00

1.831,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

19.238,00

3.655,00

22.893,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

1.774,00

337,00

2.111,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

1.774,00

337,00

2.111,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrăr/lor

1.183,00

225,00

1.408,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

591,00

112,00

703,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

50.002,00

9.500,00

59.502,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.004.575,91

760.869,42

4.765.445,33

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.004.575,91

760.869,42

4.765.445,33

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

100.114,00

19.021,66

119.135,66

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

100.114,00

19.021,66

119.135,66

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

46.471,00

8.829,49

55.300,49

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

21.123,00

4.013,37

25.136,37

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.225,00

802,75

5.027,75

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

21.123,00

4.013,37

25.136,37

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

416.373,00

79.111,00

495.484,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

562.958,00

106.962,15

669.920,15

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

C+M

 • 4.737.535.91

 • 4.224.689.91

900.131,57

802.691,08

5.637.667,48

5.027.380,99

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Țicăul de Jos

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Țicăul de Jos”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTA

  L GENERAL

  2.069.259,61

  393.159,50

  2.462.419,11

  din care C+M

  1.845.500,61

  350.645,12

  2.196.145,73

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 2.069.259,61 lei fărăTVA / C+M = 1.845.500,61 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Țicăul de Jos

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,614 km

Lățime parte carosabilă: 4,00 m (1 x 4,00m)

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x Strat anticontaminator din geotextil;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS16.

In cadrul investiției pentru modernizarea străzii Țicăul de Jos se vor executa lucrări de construcții si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-amenajarea străzi laterale;

-inlocuire 4 buc. podete transversale existente cu podete tubulare D=1000m;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA ȚICĂUL DE JOS

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 1

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 2

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

2.910,00

553,00

3.463,00

3.1.1

Stud// de teren

2.274,00

432,00

2.706,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

636,00

121,00

757,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

954,00

181,00

1.135,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

15.449,00

2.936,00

18.385,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul genera/

5.725,00

1.088,00

6.813,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare /n vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

1.136,00

216,00

1.352,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

636,00

121,00

757,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

7.952,00

1.511,00

9.463,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

733,00

139,00

872,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

733,00

139,00

872,00

3.8.1.

1

pe per/oada de execuț/e a lucrăr/lor

489,00

93,00

582,00

3.8.1.

2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse /n programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat /n Construcț//

244,00

46,00

290,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

21.546,00

4.094,00

25.640,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.702.927,6

1

323.556,25

2.026.483,8

6

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.702.927,6

1

323.556,25

2.026.483,8

6

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

42.573,00

8.088,87

50.661,87

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

42.573,00

8.088,87

50.661,87

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

20.302,00

3.857,38

24.159,38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9.228,00

1.753,32

10.981,32

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.846,00

350,74

2.196,74

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

9.228,00

1.753,32

10.981,32

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

181.911,00

34.563,00

216.474,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

244.786,00

46.509,25

291.295,25

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2.069.259,6

1

393.159,50

2.462.419,1

1

C+M

1.845.500,6

1

350.645,12

2.196.145,7

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada I. I. Mironescu

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada I. I. Mironescu”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTA

  L GENERAL

  1.758.459,78

  334.108,12

  2.092.567,90

  din care C+M

  1.564.157,78

  297.189,98

  1.861.347,76

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.758.459,78 lei fărăTVA/ C+M = 1.564.157,78 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada I.I.Mironescu

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,662 km

Lățime parte carosabilă: 1 x 4,00 m

2 x 2,75 m

2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede :

-Km 0+000 - 0+382 si km 0+403 - 0+662 :

x Geotextil netesut cu rol de armare;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS 16. -Km 0+382 - 0+403 : alee pietonala

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

x 8 cm, pavele autoblocante

x 2 - 4 cm strat de mortar

x 18 cm strat de beton C 30/37

x 25 cm strat de balast

In cadrul investitiei pentru modernizarea străzii I.I.Mironescu se vor executa lucrari de constructii si instalatii, astfel:

-realizarea structurii rutiere;

-modernizarea trotuarelor;

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

Anexa 2.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/28.06.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA I.I.MIRONESCU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 1

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

3.005,00

571,00

3.576,00

3.1.1

Studii de teren

2.348,00

446,00

2.794,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

657,00

125,00

782,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

985,00

187,00

1.172,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

15.948,00

3.031,00

18.979,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devizul genera/

5.910,00

1.123,00

7.033,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare /n vederea obținerii avizelor/acordurilor/autor/zaț/ilor

1.173,00

223,00

1.396,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

657,00

125,00

782,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

8.208,00

1.560,00

9.768,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

757,00

144,00

901,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

757,00

144,00

901,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

505,00

96,00

601,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

252,00

48,00

300,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

22.195,00

4.218,00

26.413,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.432.300,78

272.137,15

1.704.437,93

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.432.300,78

272.137,15

1.704.437,93

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

31.857,00

6.052,83

37.909,83

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

31.857,00

6.052,83

37.909,83

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

17.206,00

3.269,14

20.475,14

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7.821,00

1.485,99

9.306,99

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.564,00

297,16

1.861,16

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

7.821,00

1.485,99

9.306,99

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

154.901,00

29.431,00

184.332,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

203.964,00

38.752,97

242.716,97

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

C+M

 • 1.758.459.78

 • 1.564.157.78

334.108,12

297.189,98

2.092.567,90

1.861.347,76

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Albineț

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Albineț”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  3.724.755,76

  707.703,09

  4.432.458,85

  din care C+M

  3.328.788,76

  632.469,86

  3.961.258,62

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 3.724.755,76 lei fărăTVA/ C+M = 3.328.788,76 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Albineț

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,939 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 2,75 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x Geotextil netesut cu rol de armare;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS 16.

-înlocuire gratare guri de scurgere existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA ALBINEȚ

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 1

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

4,412,00

838,00

5,250,00

3.1.1

Studii de teren

3,448,00

655,00

4,103,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

964,00

183,00

1,147,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500,00

285,00

1,785,00

3.3

Expertizarea tehnică

1,447,00

275,00

1,722,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

23,422,00

4,450,00

27,872,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiul de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devizul .genera/

8,680,00

1,649,00

10,329,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare /n vederea obținerii avizelor/acordurilor/autor/zaț/ilor

1,722,00

327,00

2,049,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

964,00

183,00

1,147,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

12,056,00

2,291,00

14,347,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

1,112,00

211,00

1,323,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

1,112,00

211,00

1,323,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

742,00

141,00

883,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse /n programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat /n Construcții

370,00

70,00

440,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

31,893,00

6,059,00

37,952,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții și instalații

3.150.037,76

598.507,17

3.748.544,93

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.150.037,76

598.507,17

3.748.544,93

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

78.751,00

14.962,69

93.713,69

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

78.751,00

14.962,69

93.713,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

36.617,00

6.957,23

43.574,23

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16.644,00

3.162,36

19.806,36

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.329,00

632,51

3.961,51

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

16.644,00

3.162,36

19.806,36

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

327.457,00

62.217,00

389.674,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

442.825,00

84.136,92

526.961,92

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3.724.755,76

707.703,09

4.432.458,85

C+M

3.328.788,76

632.469,86

3.961.258,62

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Dochia

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Dochia”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  1.040.392,57

  197.676,09

  1.238.068,66

  din care C+M

  927.836,57

  176.288,95

  1.104.125,52

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.040.392,57 lei fărăTVA / C+M = 927.836,57 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Dochia

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,290 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 2,75 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x Geotextil netesut cu rol de armare;

x 25 cm strat de fundatie din balast;

x 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

x 8 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS16.

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA DOCHIA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 1

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1,362,00

259,00

1,621,00

3.1.1

Stud// de teren

1,064,00

202,00

1,266,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

298,00

57,00

355,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,500,00

285,00

1,785,00

3.3

Expertizarea tehnică

446,00

85,00

531,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

7,226,00

1,374,00

8,600,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul genera/

2,678,00

509,00

3,187,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare /n vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

531,00

101,00

632,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

298,00

57,00

355,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

3,719,00

707,00

4,426,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

343,00

65,00

408,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

343,00

65,00

408,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrăr/lor

243,00

46,00

289,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

10,877,00

2,068,00

12,945,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

827,157.57

157,159.94

984,317.51

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

827,157.57

157,159.94

984,317.51

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20,679.00

3,929.01

24,608.01

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

20,679.00

3,929.01

24,608.01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

10,206.00

1,939.14

12,145.14

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,639.00

881.41

5,520.41

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

928.00

176.32

1,104.32

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

4,639.00

881.41

5,520.41

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

91,473.00

17,380.00

108,853.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

122,358.00

23,248.15

145,606.15

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,040,392.57

197,676.09

1,238,068.66

C+M

927,836.57

176,288.95

1,104,125.52

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Roșcani

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Roșcani”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  1.499.304,42

  284.868,28

  1.784.172,70

  din care C+M

  1.338.655,42

  254.344,53

  1.592.999,95

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 1.499.304,42 lei fărăTVA / C+M = 1.338.655,42 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Roșcani

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,376 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x geotextil netesut cu rol de armare

x 25 cm strat de balast

x 20 cm strat de piatră spartă

x 8 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură MAS 16.

-ridicări la cotă cămine de utilități existente;

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 2.6 la la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/28.06.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

DEVIZ GENERAL - revizuit cu manopera 2019 al obiectivului de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI” - STR. ROȘCANI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

80.000,00

15.200,00

95.200,00

TOTAL CAPITOL 1

80.000,00

15.200,00

95.200,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1.831,00

348,00

2.179,00

3.1.1

Stud// de teren

1.431,00

272,00

1.703,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

400,00

76,00

476,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

600,00

114,00

714,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

9.718,00

1.846,00

11.564,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul genera/

3.601,00

684,00

4.285,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare /n vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

715,00

136,00

851,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

400,00

76,00

476,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

5.002,00

950,00

5.952,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

461,00

88,00

549,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

461,00

88,00

549,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrăr/lor

308,00

59,00

367,00

3.8.1.2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse /n programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat /n Construcț//

153,00

29,00

182,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

14.110,00

2.681,00

16.791,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.227.956,42

233.311,72

1.461.268,14

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.227.956,42

233.311,72

1.461.268.14

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

30.699,00

5.832,81

36.531,81

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

30.699,00

5.832,81

36.531,81

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

14.725,00

2.797,75

17.522,75

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.693,00

1.271,67

7.964,67

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.339,00

254,41

1.593,41

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

6.693,00

1.271,67

7.964,67

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

131.814,00

25.045,00

156.859,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

177.238,00

33.675,56

210.913,56

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

C+M

 • 1.499.304.42

 • 1.338.655.42

284.868,28

254.344,53

1.784.172,70

1.592.999,95

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

r

Modernizare străzi în Municipiul Iași - strada Hotin

 • 1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției „Modernizare strazi in Municipiul Iași- strada Hotin”:

  Nr.

  Denumirea capitolelor si

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  Crt.

  subcapitolelor de cheltuieli

  LEI

  LEI

  LEI

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL GENERAL

  2.429.743,58

  461.652,31

  2.891.395,89

  din care C+M

  2.165.954,58

  411.531,37

  2.577.485,95

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 2.429.743,58 lei fărăTVA/ C+M = 2.165.954,58 lei fără TVA

 • 3. Durata de realizare - 12 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Nr. crt.

Denumire indicator

Caracteristici indicator

Elemente fizice/Capacități fizice strada Hotin

1.

Categoria de importanță

C - normală

2.

Caracteristicile elementelor geometrice

Lungime: 0,769 km

Lățime parte carosabilă: 2 x 3,00 m

1 x 3,50 m

3.

Soluții constructive:

Structura rutieră prevede:

x frezarea strat de asfalt degradat și reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă;

x 2 cm, strat de mortar asfaltic MA 8;

x geocompozit cu rol de armare a straturilor asfaltice;

x 6 cm strat de bază AB 22,4;

x 6 cm strat de legătură BAD 22,4;

x 4 cm, strat de uzură BA 16.

-amenajarea străzi laterale;

-executarea canalelor tehnice pentru rețele de telecomunicații;

-mobilier urban: coșuri de gunoi;

-realizarea de marcaje rutiere și montarea indicatoarelor rutiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu

Anexa 2.7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/28.06.2019

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași:

zona Țicău: strada Simion Bărnuțiu, strada Țicăul de Jos, strada I.I.Mironescu, strada Albineț, strada Dochia, strada Roșcani, strada Hotin”

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investiții:

MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL IAȘI - STRADA HOTIN

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

100.000,00

19.000,00

119.000,00

TOTAL CAPITOL 1

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

3.615,00

687,00

4.302,00

3.1.1

Stud// de teren

2.825,00

537,00

4,103,00

3.1.2

Raport pr/v/nd impactul asupra med/ulu/

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte stud// spec/f/ce

790,00

150,00

1,147,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizarea tehnică

1.185,00

225,00

1.410,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic clădiri

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

19.186,00

3.645,00

22.831,00

3.5.1

Temă de pro/ectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Stud/ul de prefezab/l/tate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stud/ul de fezab/l/tate/documentaț/e de av/zare a lucrăr/lor de /ntervenț// ș/ dev/zul genera/

7.110,00

1.351,00

8.461,00

3.5.4

Documentaț//le tehn/ce necesare /n vederea obț/ner// av/zelor/acordur/lor/autor/zaț//lor

1.411,00

268,00

1.679,00

3.5.5

Ver/f/carea tehn/că de cal/tate a pro/ectulu/ tehn/c ș/ a detal//lor de execuț/e

790,00

150,00

940,00

3.5.6

Pro/ect tehn/c ș/ detal// de execuț/e

9.875,00

1.876,00

11.751,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de pro/ect pentru ob/ect/vul de /nvest/ț//

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Aud/tul f/nanc/ar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

911,00

174,00

1.085,00

3.8.1

As/stență tehn/că d/n partea pro/ectantulu/

911,00

174,00

1.085,00

3.8.1.1

pe per/oada de execuț/e a lucrăr/lor

608,00

116,00

724,00

3.8.1.2

pentru part/c/parea pro/ectantulu/ la fazele /ncluse /n programul de control al lucrăr/lor de execuț/e, av/zat de către Inspectoratul de Stat /n Construcț//

303,00

58,00

361,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.8.2

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

26.397,00

5.016,00

31.413,00

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.015.565,58

382.957,46

2.398.523,04

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.015.565,58

382.957,46

2.398.523,04

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50.389,00

9.573,91

59.962,91

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

50.389,00

9.573,91

59.962,91

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

23.826,00

4.526,94

28.352,94

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10.830,00

2.057,70

12.887,70

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.166,00

411,54

2.577,54

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

10.830,00

2.057,70

12.887,70

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

213.566,00

40.578,00

254.144,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

287.781,00

54.678,85

342.459,85

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

C+M

 • 2.429.743.58

 • 2.165.954.58

461.652,31

411.531,37

2.891.395,89

2.577.485,95

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu