Hotărârea nr. 244/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiție „Reabilitare termică școli Municipiul Iași”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Reabilitare termică școli Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.68173/19.06.2019 întocmit de Direcția Implementare SIDU ;

Având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Aviz CTE nr.126369/07.12.2018 și nr.126371/07.12.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiții “Reabilitare termică școli Municipiul Iași”, în valoare de 20.152.085,46 lei fără T.V.A.(23.933.527,05 lei cu T.V.A.), din care C+M= 17.142.114,37 lei fără T.V.A.(20.399.116,10 lei cu T.V.A.),conform anexelor 1,2,3 și 4, parte integrantă din prezentare hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției Implementare SIDU, Direcției GeneraleTehnică și Dezvoltare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare SIDU, Direcția GeneraleTehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 244 din 28 Iunie 2019