Hotărârea nr. 243/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici,actualizati,pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10,Municipiul Iași,județul Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, actualizati, pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10, Municipiul Iași, județul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 59637 din 30.05.2019 întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Având în vedere prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1851/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;

Având în vedere HCL nr. 76/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului;

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 50310/17.05.2018 încheiat între MDRAP și Municipiul Iași;

Avand in vedere prevederile Contractului nr. 129633/14.12.2018 incheiat cu asocierea S.C Alconf S.R.L- S.C Total Refil S.R.L;

Avand in vedere prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice, Instructiunea nr. 2/2018 privind ajustarea pertului contractelor de achizitie publica si Instructiunea nr. 1/2019 privind modificarea Instructiunii nr. 2/2018;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/2019 Legea bugetului de stat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico economici actualizati, pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10, Municipiul Iași, județul Iași” în sumă totală de 1.530.794,20 lei, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Națioanal de Dezvoltare Locală în sumă de 69.909,59 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană ; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 243 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Indicatorii tehnico-economici, actualizati

ai obiectivului „Modernizare și dotare Creșa 10, Municipiul Iași , județul Iași”

A. Indicatori economici:

Valoare totală

lei inclusiv TVA

lei fără TVA

Valoarea totală a obiectivului de investiții

1.530.794,20

1.288.420,85

din care:       construcții montaj

1.174.282,30

986.791,85

B. Indicatori tehnici:

Regim de înălțime Sparțial + P+2E( etaj 2 parțial) Arie construită 375,20 mp.

Arie construită desfășurată 814,25 mp.

Arie utilă 624,00 mp.

Durata de realizare : 9 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT Conform OUG 114/2018

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

MODERNIZARE ȘI DOTARE CREȘA NR. 10, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare (incl. TVA)

lei

lei

lei

defalcare pe surse de finanțare

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1: Chekuielpenr obțnerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

Buget local

1.2

Amenajarea terenului

10.192,93

1.936,66

12.129,59

Buget local

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

Buget local

TOTAL CAPITOL 1

10.192,93

1.936,66

12.129,59

CAPITOLUL 2: Cheltuielipenr asigurarea utilățlor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

10.073,73

1.914,01

11.987,74

Buget stat

TOTAL CAPITOL 2

10.073,73

1.914,01

11.987,74

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

6.500,00

1.235,00

7.735,00

Buget local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și Autorizații

5.550,00

665,00

6.215,00

Buget local

3.3

Proiectare și inginerie

34.900,00

6.631,00

41.531,00

Buget stat

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Buget local

3.5

Consultanță

12.800,00

3.072,00

15.872,00

Buget local

3.6

Asistență tehnică(din partea proiectantului +diriginte de șantier)

11.650,00

2.214,00

13.864,00

Buget local

TOTAL CAPITOL 3

71.400,00

13.817,00

85.217,00

CAPITOLUL 4: Cheltuielpentru investiția de bză

4.1

Construcții și instalații

966.525,19

183.639,78

1.150.164,97

Buget stat

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Buget stat

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

3.610,00

685,90

4.295,90

Buget stat

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de trans.

0,00

0,00

0,00

Buget stat

4.5

Dotări

75.500,00

14.345,00

89.845,00

Buget stat

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Buget stat

TOTAL CAPITOL 4

1.045.635,19

198.670,68

1.244.305,87

CAPITOLUL 5: Alte cheltuiel

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

Buget stat

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Buget local

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de fin.

14.094,00

0,00

14.094,00

Buget local

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

137.025,00

26.035,00

163.060,00

Buget stat

TOTAL CAPITOL 5

151.119,00

26.035,00

177.154,00

CAPITOLUL 6: Cheltuielipenr probe tehnologce și teste șipredae la benef da

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

Buget local

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

Buget local

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.288.420,85

242.373,35

1.530.794,20

C+M

986.791,85

187.490,45

1.174.282,30

Total general inclusiv TVA, lei din care:

1.530.794,20

Buget de stat

1.460.884,61

Buget local

69.909,59

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu