Hotărârea nr. 242/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat,pentru obiectivul „Modernizare,extindere și dotare Creșa 1,Municipiul Iași,județul Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat, pentru obiectivul „Modernizare,extindere și dotare Creșa 1, Municipiul Iași, județul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 64878/ din 11.06.2019 întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Având în vedere prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1851/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013;

Având în vedere HCL nr. 75/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului;

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr.50311/17.05.2018 încheiat între MDRAP și Municipiul Iași;

Avand in vedere prevederile Contractului nr.60650/03.06.2019 incheiat cu asocierea S.C Alconf S.R.L- S.C Total Refil S.R.L;

Avand in vedere prevederile Legii nr.50/2019 Legea bugetului de stat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat, pentru obiectivul „Modernizare, extindere și dotare Creșa 1, Municipiul Iași , județul Iași” în sumă totală de 2.522.176,50 lei, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Națioanal de Dezvoltare Locală în sumă de 125.026,50 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 242 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0

Indicatorii tehnico-economici, actualizati

ai obiectivului „Modernizare, extindere și dotare Creșa 1, Municipiul Iași , județul Iași”

A. Indicatori economici:

Valoare totală

lei inclusiv TVA

lei fără TVA

Valoarea totală a obiectivului de investiții

2.522.176,50

2.122.462.00

din care:       construcții montaj

2.003.603,00

1.683.700,00

B. Indicatori tehnici:

Regim de înălțime P+1E

Arie construită 615,20 mp.

Arie construită desfășurată 1.210,73 mp.

Arie utilă 983,03 mp.

Durata de realizare : 9 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizări:

MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CREȘA 1, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (incl. TVA)

lei

lei

lei

Surse finantare

1

2

3

5

6

7

CAPITOLUL 1: Chelu'elpentru obțnerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

Buget local

1.2

Amenajarea terenului

9.300,00

1.767,00

11.067,00

Buget local

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

17.500,00

3.325,00

20.825,00

Buget local

TOTAL CAPITOL 1

26.800,00

5.092,00

31.892,00

CAPITOLUL 2: Cheltuielipenr asigurarea utiliăților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

22.000,00

4.180,00

26.180,00

Buget de stat

TOTAL CAPITOL 2

22.000,00

4.180,00

26.180,00

CAPITOLUL 3: Cheltuiel pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

6.500,00

1.235,00

7.735,00

Buget local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și Autorizații

5.550,00

1.054,50

6.604,50

Buget local

3.3

Proiectare și inginerie

51.800,00

9.842,00

61.642,00

Buget de stat

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Buget local

3.5

Consultanță

17.350,00

3.296,50

20.646,50

Buget local

Asistență tehnică

24.650,00

4.683,50

29.333,50

3.6

- Din partea proiectantului

8.100,00

1.539,00

9.639,00

Buget local

- Plata dirigintilot

16.550,00

3.144,50

19.694,50

TOTAL CAPITOL 3

105.850,00

20.111,50

125.96150

CAPITOLUL 4: Cheltuielipentru investiția de bză

4.1

Construcții și instalații

1.602.100,00

304.399,00

1.906.499,00

Buget de stat

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

Buget de stat

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

11.000,00

2.090,00

13.090,00

Buget de stat

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de trans.

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

105.300,00

20.007,00

125.307,00

Buget de stat

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.718.400,00

326.496,00

2.044.896,00

CAPITOLUL 5: Alte cheltuiel

5.1

Organizare de șantier

41.300,00

7.847,00

49.147,00

5.1.1

Lucrări de construcții

32.800,00

6.232,00

39.032,00

Buget de stat

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

8.500,00

1.615,00

10.115,00

Buget local

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de fin.

18.700,00

0,00

18.700,00

Buget local

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

189.412,00

35.988,00

225.400,00

Buget de stat

TOTAL CAPITOL 5

249.412,00

43.835,00

293.247,00

CAPITOLUL 6: Cheltuielipenr probe tehnologce și teste șipredae la benef da

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.122.462,00

399.714,50

2.522.176,50

C+M

1.683.700,00

319.903,00

2.003.603,00

Total general inclusiv TVA, lei din care:

2.522.176,50

Buget de stat

2.397.150,00

Buget local

125.026,50

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu