Hotărârea nr. 241/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Esplanadei Teatrului National Vasile Alecsandri”


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Esplanadei Teatrului National Vasile Alecsandri”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 55382 din 21.05.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere HCL 110 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Parcului Public al Teatrului National Vasile Alecsandri”;

Avand in vedere prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Esplanadei Teatrului National Vasile Alecsandri” conform Anexei nr.1 parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Arhitectura si Urbanism; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 241 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 241 din 28 iunie 2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Esplanadei Teatrului National Vasile Alecsandri”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

  • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală investiție 49.867.734,50 lei inclusiv T.V.A. / 42.179.516,79 lei fără T.V.A., din care:

C+M = 43.900.901,16 lei inclusiv T.V.A. / 37.086.864,58 lei fără T.V.A.

  • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități fizice:

Terenul amenajat are o suprafață totală de 21.822,00 mp și cuprinde situl istoric al Teatrului Național “Vasile Alecsandri”, cu o suprafață de 12.078,0 mp și esplanada Teatrului Național “Vasile Alecsandri”, ce are o suprafață de 9.744,0 mp.

  • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

lndicatorii financiari

Valoarea de inventar:

VMI = 1.651.546,10 lei

Valoarea de investiție:

f

VI = 49.867.734,50 lei inclusiv T.V.A.

Indicatori socio-economic și de impact

lmplementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă creșterea calității vieții prin îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare și de recreere ale oamenilor în spațiul reamenajat.

Indicatori de rezultat/de operare

Denumire indicator

Valoare indicator

Nr. utilizatori estimați

500/zi

Suprafața desfășurată amenajată prin proiect

A teren = 21.822,00 mp

  • d)durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 12 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu Consilier local