Hotărârea nr. 240/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, inregistrat sub nr. 71946/28.06.2019;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind eliminarea Asociației Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași - Ech-pa de Fotbal de la punctul 8 din Anexa I,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 69571/24.06.2019 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere solicitările - proiecte ale structurilor sportive centralizate în Anexa I ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin HCL nr. 131/30.03.2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista proiectelor depuse de structurile sportive care vor fi finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sumele necesare sunt alocate la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, structurilor sportive și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 240 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa I la H.C.L. nr. 240/28 iunie 2019

Nr.

Crt.

Structura sportivă

Proiectul

Perioada de desfășurare

Buget (lei)

1.

Asociația Sport la Iași

Baschet la Iași

10.07.2019

03.12.2019

50.000

2.

Asociația Sportivă Club Alpin

Repedea

Prima ascensiune feminină românească pe vârful Gasherbrum II, Pakistan

05.07.2019

15 08.2019

15.000

3.

Clubul

Sportiv de Gimnastică Gimnis Iași

Concursul Național de Gimnastică Aerobică Cupa Iașului, ediția a-IX-a.

10.07. 2019

27.09.2019

15.050

4.

Asociația

Club

Sportiv

Futsal Poli

Iași

Pregătirea și participarea echipei ACS Futsal Poli Iași la competițiile organizate de FRF

10.07.2019

10.12. 2019

240.000

5.

Asociația

Clubul

Sportiv

Risei

Risei, plus de valoare pentru           participare

europeană și mondială

10.07.2019

15.11.2019

15.000

6.

Clubul

Sportiv

Enpi Iași

Competiții și stagii de karate     naționale     și

internaționale     adresate

categoriilor de vârstă: copii, cadeți, juniori, tineret și seniori - organizate de C.S. Enpi Iași sau la care participă sportivii clubului calificați/ selectați de Federația Română de Karate    Tradițional    -

conform       calendarului

competițional pe 2019.

10.07.2019

30.11.2019

30.000

7.

Asociația

Club

Sportiv HV Junior Iași

Sprijinirea echipelor de volei-copii a ACS HV Junior Iași pentru participarea în competiții la nivel național

15.07.2019

29.11.2019

25.000

8.

Clubul de

Gimnastică

CORRADO

Perfecționarea deprinderilor motrice la un nivel înalt precum    și    aplicarea

11 iulie- 3 decembrie 2019

45.600

Iași

exigentă a probelor și normelor de verificare în obținerea dreptului de a participa la cupe europene și cupe mondiale 2019

9.

Asociația Județeană de Table

Iași

Cupa Moldovei la Table și Backgemmon

20.07.2019

30.10.2019

5.000

10.

Asociația

Club

Sportiv

Răzeșii Iași

Cupa    României    la

Taekwondo WT

15.11.2019 -

20.11.2019

10.000

11.

Asociația

Clubul

Sportiv

Navobi Iași

Promovarea     Fotbalului

feminin în Municipiul Iași

10.07.2019

10.12.2019

100.000

12.

Asociația

Clubul Sportiv

Municipal Politehnica Iași— Centrul de Copii      și

Juniori

Dezvoltarea, pregătirea și participarea grupelor de juniori     la     competițiile

organizate de FRF, AJF

10.07. 2019

30.11. 2019

244.950

13.

Clubul

Sportiv

Municipal

Iași

Susține       performanța

sportivă ieșeană

Iulie 2019

05.12. 2019

90.000

14.

Asociația

Sportivă XS

Motorsport

Raliul Iașului

august-septembrie

2019

150.000

15

Asociația Județeană de Șah Iași

Finala      Campionatului

Național pe Echipe Juniori 2019

10.07.2019

31.07.2019

10.000

TOTAL

1,045,600

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu Consilier local,