Hotărârea nr. 24/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Partidul Pro România - Organizația Județeană Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6025/18.01.2019 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Procesul verbal nr. 128639/12.12.2018 al Comisie pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice încheiat ca urmare a analizării solicităriii nr. 121669/26.11.2018 formulată de Partidul Pro România-Organizația Județeană Iași;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.3 din Legea 90/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 26, alin.1-3 din Legea 334/2006, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea către Partidul Pro România - Organizația Județeană Iași a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, str. Iordachi Lozonschi ( fostă Cloșca) nr. 6, aflat în proprietatea privată a Municipiului Iași și având suprafața utilă totală de 77 mp, în vederea stabilirii sediului organizației județene Iași.

Art. 2. Contractul de închiriere va avea o durată de 5 (cinci) ani și va fi emis de Direcția Exploatare Patrimoniu. Contravaloarea chiriei se va stabili conform HG nr.310/2007, aceasta putând fi modificată pe toată durata contractului în baza actelor normative, prin încheierea unor acte adiționale .

Art. 3. Contractul va putea fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților , în caz contrar acesta încetând de drept.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Partidului Pro România-Organizația Județeană Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 24 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1