Hotărârea nr. 239/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie - august 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, inregistrat sub nr. 70657/26.06.2019;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 64631/11.06.2019 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor pentru lunile iulie-august 2019, conform programului precizat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunile iulie - august 2019 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 73.300 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 239 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 239/28 iunie 2019

Calendarului evenimentelor pentru lunile iulie- august 2019

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă lei

1.

Olimpiada Națională de științe pentru juniori

29 iulie - 3 august

Inspectoratul Școlar Județean Iași

5.000

2.

Simpozionaul Internațional ISSCS 2019 - International Symposium on Signals, Circuits and Systems

11-12 iulie

Universitatea Tehnică „Ghoerghe Asachi” din Iași

10.000

3.

Școala de Vară Cantus Mundi Iași, ed. a II-a

19-24 august

Inspectoratul Școlar Județean Iași

15.000

4.

Proiectul „Interferențe culturale. Iașul - promotor al folclorului românesc cules acum 100 de ani, prin tineri compozitori și interpreți”

15 iulie - 10 august

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

10.000

5.

Proiectul “ Iasul - Orasul Romaniei Mari”

iulie -octombrie

Mitropolia Moldovei si

Bucovinei

33.300

Total

73.300

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu Consilier local,