Hotărârea nr. 238/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, inregistrat sub nr. 69564/24.06.2019;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, inregistrat sub nr. 72204/28.06.2019;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, inregistrat sub nr. 71946/28.06.2019;

Având în vedere amendamentul formulat de catre domnul Timofciuc Razvan, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, prin care se aprobă alocarea sumei de 450.000 lei la capitolul 68,02 Asigurări și asistență socială pentru realizarea documentației în vederea construirii a 5 (cinci) creșe în Municipiul Iași, în cartierele Dacia, CUG, Bularga, Bucium și Frumoasa ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 67497/18.06.2019 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 a (Lista obiectivelor de investitii in continuare pe anul 2019 - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.1. b (Lista obiectivelor de investitii noi - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii -invatamant) si Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

+ 4.498,03 mii lei


+ 16,03 mii lei

- 919,00 mii lei

+ 919,00 mii lei

+ 508,00 mii lei


37.02.01 Donatii si sponsorizari

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

+ 3.974,00 mii lei


la cheltuieli cu suma de

+ 4.498,03 mii lei

+ 5,53 mii lei


+ 10,50 mii lei

+ 4.482,00 mii lei


65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii 65.02.57 Invatamant - asistenta sociala

66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.2. Se aloca din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale         - 964,60 mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital                                  + 60,00 mii lei

66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice + 409,00 mii lei 67.02.59 Cultura, recreere si religie - alte cheltuieli                          + 45,60 mii lei

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital               + 450,00 mii lei

Art. 2. Se suplimenteaza bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 4.898,14 mii lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii), Anexei nr. 2.1 de dezvoltare), astfel:

(Secțiunea de funcționare) si Anexei nr. 2.2 (Secțiunea

la venituri în sumă de

+ 4.898,14 mii lei

la cheltuieli în sumă de

+ 4.898,14 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și

Dezvoltare; Spitalului Clinic “Dr. C.I. Parhon” Iasi; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Spitalul Clinic “Dr. C.I. Parhon” Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 238 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0