Hotărârea nr. 236/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea acordarii titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Stefan Pintilie


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea acordarii titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Stefan Pintilie

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.06.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 64289/ 10.06.2019;

Având în vedere Solicitarea nr. 62597/06.05.2019 a Secretarului Consiliului Local privind interpelarea domnului consilier Daniel Piftor din ședința Consiliului Local din 24 mai 2019;

Având în vedere Laudatio anexat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Pintilie.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 236 din 28 iunie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

10

Împotrivă

1

Abțineri

9