Hotărârea nr. 234/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4,6,8,NUMAR CADASTRAL 124952,intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor – amenajare baza hipica,construire adapost animale,amenajare teren antrenament,construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor - amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 5 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3569 din 02.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 17688 din 18.02.2019 prin care UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA “ION IONESCU DE LA BRAD” IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor - amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 981 din 25.01.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 30 din 01.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 04.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 61329/04.06.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor -amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 13.571,00 mp detinut de UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA “ION IONESCU DE LA BRAD” IASI conform contract de concesiune 124/2004.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• Hmax = 12,00 m masurata de la CTN la streasina, regim de inaltime P+1E;

• POT max = 18%;

• CUT max = 0.36 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi = 62%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Vlad Nicolae Nedelcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 234 din 5 iunie 2019