Hotărârea nr. 232/2019

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Nedelcu Vlad Nicolae,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru ședința extraordinara din data de 5 Iunie 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Nedelcu Vlad Nicolae, in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași pentru ședința extraordinara din data de 5 Iunie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 5 iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Nedelcu Vlad NIcolae, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art . 35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Nedelcu Vlad Nicolae care va conduce lucrările ședinței extraordinare din data de 5 Iunie 2019 și va semna hotărârile adoptate în această ședință.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizate la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Pintilei Mihail

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local, Gaburici Violeta Adriana

Consilier local,

Boca Adrian Florin

Consilier local,

Total consilieri locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 232 din 5 Iunie 2019