Hotărârea nr. 231/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a,gestiunii serviciilor publice încheiat cu Servicii Publice Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice încheiat cu Servicii Publice Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 11628/14.05.2019 întocmită de Serviciul Financiar - Contabilitate și Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Administrativ din cadrul Servicii Publice Iași S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2010 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice către S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

Având în vedere Contractul nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice către S.C. Servicii Publice Iași S.A., cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2019;

Având în vedere dispozițiile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere dispozițiile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010 încheiat între Municipiul Iași și SC Servicii Publice Iași SA, astfel:

(1) Anexa 5 - art.3 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.3. Valoarea manoperei aferente lucrărilor executate se va deconta respectând normele de timp pe articole din indicatorul de norme de deviz, la tariful orar de 20,06 lei/oră.”

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Servicii Publice Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale și Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 231 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0