Hotărârea nr. 230/2019

HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii MUZEULUI MUNICIPAL IAȘI în MUZEUL MUNICIPAL „REGINA MARIA” IAȘI


Municipiul Iași Consiliul Local


HOTĂRÂRE

Privind schimbarea denumirii MUZEULUI MUNICIPAL IAȘI în MUZEUL

MUNICIPAL „REGINA MARIA” IAȘI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din data de 14 mai 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Atribuire de Denumiri a Judetului Iasi, nr. 18 din 17.05.2019 ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din data de 23 mai 2019;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 59 din 14 mai 2019 întocmit de Muzeul Municipal Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii MUZEULUI MUNICIPAL IAȘI în MUZEUL MUNICIPAL „REGINA MARIA” IAȘI.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Muzeului Municipal “ Regina Maria” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Muzeul Municipal “ Regina Maria” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 230 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0