Hotărârea nr. 228/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - IASI,Zona Galata,NUMAR CADASTRAL 148958,întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 148958, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2759 din 13.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 8628 din 25.01.2019 prin care SC EXKARICON 2014 SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 148958, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 26 din 01.04.2019 ;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 54464 / 17 .05.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, Zona Galata, NUMAR CADASTRAL 148958, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 525,00 mp detinut de SC EXKARICON 2014 SRL in baza Contract vanzare cumparare nr. 854/2018;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 12,00 m masurata de la C.T.N., Regim de inaltime P+1E+M

  • • POT max = 50 %;

  • • CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii verzi = 20%

  • (4)Alinierea

Regimul de aliniere este prezentat în Planșa U 2 Reglementări Urbanistice cu linie roșie ( pentru regimul de aliniere principal ) sau linie roșie întreruptă ( pentru regimul de aliniere lateral și posterior ) și au următoarele caracteristici:

- aliniament ( gard ) retras la 5,00 m din axul drumului,

- regim de aliniere principal retras la 11,00 m de axul drumului de acces;

- regim de aliniere posterior retras la 2,00 m fata de limita de proprietate;

- regim de aliniere lateral retras la 3,00 m fata de limita de proprietate;

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC EXKARICON 2014 SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 228 din 24 Mai 2019