Hotărârea nr. 226/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA UZINEI NR. 1,NUMAR CADASTRAL 156671,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3144 din 19.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 32225 din 29.03.2018 prin care ABU NAHLEH OSAMA si ABU NAHLEH VIORICA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona construita protejata IASI, STRADA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 783 din 15.11.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 20.04.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 27 din 16.04.2018

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 54474/ 17.05.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 420 mp, detinut de NAHLEH OSAMA si ABU NAHLEH VIORICA conform cvc 770/2017;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 9,00 m masurat de la CTN, regim de inaltime P+1E+M;

  • • POT max = 50 %;

  • • CUT max = 1,5 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii vezi = 20%.

  • (4) Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată și a fost stabilit la: 7,85 m față de limita de proprietate dinspre Aleea Uzinei (12,05 m din ax);

Clădirea se va retrage cu minim 3,00 m față de limita laterală de proprietate din partea de vest;

Clădirea se va retrage cu minim 3,00 m față de limita posterioară de proprietate din partea de nord;

  • (5) Inainte de a se solicita emiterea autorizatiei de construire se va dispune demolarea constructiilor existente pe suprafata ce face obiectul prezentei hotarari.

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 226 din 24 mai 2019