Hotărârea nr. 225/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA GALATA,NUMAR CADASTRAL 155814,intocmit pentru construire locuinta colectiva pe teren proprietate cu acces din DS 110,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR

CADASTRAL 155814, intocmit pentru construire locuinta colectiva pe teren proprietate cu acces din DS 110, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 1121 din 27.10.2017 si 1146 din 17/04/2019 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 107564 din 27.10.2017 prin care CIOCHINA BOGDAN GABRIEL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 155814, intocmit pentru construire locuinta colectiva pe teren proprietate cu acces din DS 110, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 769 din 05.07.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 10.01.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 9 din 09.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 31141/ 21.03.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 155814, intocmit pentru construire locuinta colectiva pe teren proprietate cu acces din DS 110, persoana fizica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 360,00 mp, detinut de CIOCHINA BOGDAN GABRIEL conform: contract de vanzare cumparare 1739 din 18.02.2017. si contract de folosinta nr. 83505 din 18.09.2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 18,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime D+P+3E

 • • POT max = 45 %;

 • • CUT max = 2,00 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii vezi = 30%.

 • (4) REGIM DE ALINIAMENT

-aliniamentul principal N-E este de 1,00m (paralel cu Str. DS 110);

-distanta de la cladire la axul drumului (Str. DS 110) este de min. 13,50 m;

-aliniamentul posterior la 1,50 m fata de limita proprietatii;

-aliniamentul lateral stanga este la min. 2,00m fata de limita proprietatii;

-aliniamentul lateral dreapta este la min. 1,00m fata de limita proprietatii.

 • (5) Amplasarea cladirilor fata de aliniament :

Aliniamentele constructiilor propuse sunt reprezentate in plansa U2 « Plan de reglementari urbanistice- zonificare » si au urmatoarele caracteristici : -aliniamentul principal este la 1,00m fata de limita proprietatii (paralel cu DS110); -distanta de la cladire la axul drumului (DS 110) este de min. 13,50 m;

-aliniamentul posterior la 1,50 m fata de limita proprietatii;

-aliniamentul lateral dreapta este la min. 1,00m fata de limita proprietatii;

-aliniamentul lateral stanga este la min. 2,00m fata de limita proprietatii.

 • (6) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile vor fi transparente sau opace, cu sau fara soclu (in cazul in care va exista un soclu acesta nu va depasi inaltimea de 60cm) cu inaltimea maxima totala de 1,80.

 • (7) Accesul spre amplasament se realizeaza din DS 110 (N-E) - strada cu profil transversal de 6,00m cu îmbrăcăminte de beton și trotuar - 1,50m pe un singur sens.

 • (8) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 225 din 24 mai 2019