Hotărârea nr. 224/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ALEXANDRU BARBAT NR. 2D,NUMAR CADASTRAL 161504,intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ALEXANDRU BARBAT NR. 2D, NUMAR CADASTRAL 161504, intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2748 din 10.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 42102 din 16.04.2019 prin care MUNICIPIUL IASI PRIN DIRECTIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA ALEXANDRU BARBAT NR. 2D, NUMAR CADASTRAL 161504, intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1009 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 25 /13.05.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 54446/17.05.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA ALEXANDRU BARBAT NR. 2D, NUMAR CADASTRAL 161504, intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3670 mp, detinut de Consiliul Local Iasi in baza HCL 99/2015;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 20,00 m masurat de la CTN, regim de inaltime P+4E;

  • • POT max = 50 %;

  • • CUT max = 2,5 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii vezi = 15%.

  • (4) Aliniamentul stradal va fi de 7,00 m față de limitele amplasamentului dinspre stradela Sofia Nădejde și de 5,00 m față de limitele amplasamentului dinspre strada Alexandru Bărbat.

Aliniamentele față de limitele proprietății vor fi: la NE - 5,00 m, iar la SV - 3,00

mc;

  • (5) Accesibilitatea pe amplasament si inscrierea in circulatie se fac din Str. Alexandru Bărbat, pe latura de Nord - Vest și stradela Sofia Nădejde pe latura de Sud Est;

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 224 din 24 mai 2019