Hotărârea nr. 223/2019

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 126 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA SFANTUL VASILE NR. 9,NUMAR CADASTRAL 158193,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului

Local nr. 126 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFANTUL VASILE NR. 9, NUMAR CADASTRAL 158193, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1196 din 07.04.2018 eliberat de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 50756/10.05.2019 intocmita de catre Constanta Carmina Gheorgita prin care solicita indreptarea erorii materiale strecurata in Hotararea Consiliului Local nr. 126 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFANTUL VASILE NR. 9, NUMAR CADASTRAL 158193, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 54276/17.05.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

1 / 3 la H.C.L. nr. 223 din 24 Mai 2019

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indreptarea erorii materiale strecurata la Articolul 1 alineatul (4) din Hotararea Consiliului Local nr. 126 din 29 martie 2019, articol care se va citi corect dupa cum urmeaza:

« Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA SFANȚUL VASILE NR. 9, NUMAR CADASTRAL 158193, întocmit pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate, persoana fizica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 484,95 mp, detinut de persoana fizica conform: act de alipire si dezmembrare si contract de donatie nr. 1381/09.08.2006;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 9,00 m la streasina/atic masurat de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria construibila, regim de inaltime P+2E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 0.9 mp. ADC/mp. Teren;

. Spatii plantate amenajate = 35.45%

 • (4) Accesul auto si pietonal la lot se face din strada Sf. Vasile;

 • (5) Alinierea si amplasarea constructiilor

Prin prezentul PUD se propun urmatoarele retrageri fata de aliniament, respectiv limitele laterale si posterioare, evidentiate si in partea desenata a documentatiei - plansa U2:

 • -  retragere fata de aliniament = minim 4.00m (7.75 m din axul strazii);

 • -  amplasarea fata de limitele laterale = minim 1.00 m/2.00 m/3.00 m;

 • -  amplasarea fata de limita posterioara = minim 3.50 m.

 • (6) Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente si vor avea inaltimea maxima de 1.50 m din care un soclu opac de 0.30 m si o parte transparenta de 1.20 m dublata de gard viu. Imprejmuirile laterale si posterioare pot fi si opace cu inaltimea maxima de 2.20 m.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare. »

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local nr. 126 din 29 martie 2019 raman neschimbate;

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 223 din 24 mai 2019