Hotărârea nr. 222/2019

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului situat în șoseaua Iași-Hlincea f.n. în suprafață de 2445 mp,identificat cadastral prin tarlaua 183,parcela CTD 7820 (partial),și aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele proprietatea municipalitatii identificate cadastral in Bld.Chimiei f.n,CV 9,parcelele CAT 2016/3,CR 2016/1,CR 2016/4 in suprafata de 319 mp,bld.Nicolae Iorga f.n,identificat cadastral in CV 12 ,parcelele DR 218/1,CC 215/3 în suprafață de 772 mp,șos. Iași-Hlincea f.n,identificat cadastral prin tarlaua 183,parcela CTD 7820 (partial),şi terenul din str. Ciurchi nr.109C,Carte Funciara nr.125911,proprietate privată în suprafaţă de 1035 mp


Municipiul Iași Consiliul Local


HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului situat în șoseaua Iași-Hlincea f.n. în suprafață de 2445 mp, identificat cadastral prin tarlaua 183, parcela CTD 7820 (partial), și aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele proprietatea municipalitatii identificate cadastral in Bld.Chimiei f.n, CV 9, parcelele CAT 2016/3, CR 2016/1, CR 2016/4 in suprafata de 319 mp, bld.Nicolae Iorga f.n, identificat cadastral in CV 12 , parcelele DR 218/1, CC 215/3 în suprafață de 772 mp, șos. Iași-Hlincea f.n, identificat cadastral prin tarlaua 183, parcela CTD 7820 (parțial), și terenul din str.

Ciurchi nr.109C, Carte Funciara nr.125911, proprietate privată în suprafață de 1035 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind modificarea art. 2 din proiectul de hotarare, care va avea urmatorul continut :

„ Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

  • a)     teren liber intravilan situat în Iași, Bld.Chimiei f.n., în suprafață de 329 m.p., aparținând municipalității, având pretul de 178 Euro/m.p. respectiv 58.562 Euro echivalent cu 272.706 Lei;

  • b)     teren liber intravilan situat în Iași, Bld. Nicolae Iorga f.n., în suprafață de 722 m.p., aparținând municipalității, având pretul de 148 Euro/m.p. respectiv 114.256 Euro echivalent cu 532.056 Lei;

  • c)     teren liber intravilan situat în Iași, sos Iasi-Hlicea f.n., în suprafață de 7334 m.p., aparținând municipalității, având pretul de 56 Euro/m.p. respectiv 409.000 Euro echivalent cu 1.900.000 Lei;

  • d)     teren din Municipiul Iasi , Str.Ciurchi nr.190C, în suprafață de 1035 m.p., proprietate privată, avand pretul de 285 Euro/m.p. respectiv 295.000 Euro echivalent cu 1.427.143 Lei.

(Anexele 1, 2, 3 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre). ‘'

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbul de imobile între suprafața totală de 3.486 m2, proprietatea municipalității și formată din următoarele imobile:

- 319 m2 din Bld.Chimiei f.n, identificat cadastral în intravilanul Municipiului Iași, CV 9, parcelele CAT 2016/3, CR 2016/1, CR 2016/4;

- 722 m2 din bld.Nicolae Iorga f.n, identificat cadastral in intravilanul Municipiului Iași, CV 12 , parcelele DR 218/1, CC 215/3;

- 2.445 m2 din șos. Iași-Hlincea f.n, identificat cadastral în intravilanul Municipiului Iași, tarlaua 183, parcela CTD 7820 (partial);

și proprietate privată SC CONEST SA, formată din imobilul:

- 1.035 m2 din str. Ciurchi nr.109C, având Cartea Funciară nr. 125911.

Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

  • a)     teren liber intravilan situat în Iași, Bld.Chimiei f.n., în suprafață de 329 m.p., aparținând municipalității, având pretul de 178 Euro/m.p. respectiv 58.562 Euro echivalent cu 272.706 Lei;

  • b)     teren liber intravilan situat în Iași, Bld. Nicolae Iorga f.n., în suprafață de 722 m.p., aparținând municipalității, având pretul de 148 Euro/m.p. respectiv 114.256 Euro echivalent cu 532.056 Lei;

  • c)     teren liber intravilan situat în Iași, sos Iasi-Hlicea f.n., în suprafață de 7334 m.p., aparținând municipalității, având pretul de 56 Euro/m.p. respectiv 409.000 Euro echivalent cu 1.900.000 Lei;

  • d)     teren din Municipiul Iasi , Str. Ciurchi nr.190C, în suprafață de 1035 m.p., proprietate privată, avand pretul de 285 Euro/m.p. respectiv 295.000 Euro echivalent cu 1.427.143 Lei.

(Anexele 1, 2, 3 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea schimbului (lucrările de intabulare, dezmembrare si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei si Municipiului Iași.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Generale Tehnice si Investitii, Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru, S.C. CONEST S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat a Municipiului Iași, Direcția Generala Tehnica si Investitii , Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 222 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0