Hotărârea nr. 221/2019

HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al acestuia si aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Mihail Cornea nr.40-46 în suprafaţă de 13075 mp (Anexa A),proprietate privată,cu imobile echivalent valoric din proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi,respectiv a terenului în suprafaţă de 3143 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi,str.Barboi nr.17A,identificat cadastral in Tarla 26,parcela CAT 784 (Anexa B) si terenului în suprafaţă de 2650 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi,Calea Chisinaului intersectie cu Bld.Tudor Vladimirescu,identificat cadastral in Tarla 0,parcela CC 4881/1/1,Tarla 8,parcela C1731 si CR1732 (Anexa C)


Municipiul Iași Consiliul Local


HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al acestuia si aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Mihail Cornea nr.40-46 în suprafață de 13075 mp (Anexa A), proprietate privată, cu imobile echivalent valoric din proprietatea Primăriei Municipiului Iași, respectiv a terenului în suprafață de 3143 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi, str.Barboi nr.17A, identificat cadastral in Tarla 26, parcela CAT 784 (Anexa B) si terenului în suprafață de 2650 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi, Calea Chisinaului intersectie cu Bld.Tudor Vladimirescu, identificat cadastral in Tarla 0, parcela CC 4881/1/1, Tarla 8, parcela C1731 si CR1732 (Anexa C)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind modificarea art. 2 si 6 din proiectul de hotarare, care vor avea urmatoarele continute :

Art.2. Se aprobă schimbul echivalent valoric dintre imobilele proprietatea Municipiului Iași:

- suprafata de 3.143 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi, str. Barboi nr.17A, identificat cadastral in Tarla 26, parcela CAT 784 (Anexa B);

 • -      suprafață de 2.650 mp localizat în intravilan Municipiul Iași, Calea Chisinaului intersectie cu Bld.Tudor Vladimirescu, identificat cadastral in Tarla 0, parcela CC 4881/1/1, Tarla 8, parcela C1731 si CR1732, (Anexa C) cu imobilele proprietatea SC PALAS 1 SRL și SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL:

 • -     suprafata de 1.356 mp, proprietatea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, având nr.cadastral 155380;

 • -     suprafata de 11.719 mp, proprietatea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, având nr.cadastral 155381;

 • -     construcțiile C1, C2, C3, proprietate SC PALAS 1 SRL având nr.cadastral 155381-C1, 155381-C2 și 155381-C3

(Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art.6. Imobilul transmis de către SC PALAS 1 SRL și SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL în proprietatea municipalității trece în domeniul public al Municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași.

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba trecerea imobilului situat in Municipiul lasi, Calea Chisinaului intersectie cu Bld.Tudor Vladimirescu, în suprafață de 2650 mp, identificat cadastral in Tarla 0, parcela CC 4881/1/1, Tarla 8, parcela C1731 si CR1732, din domeniul public al Municipiului Iasi, in domeniul privat al acestuia.

Art. 2. Se aprobă schimbul echivalent valoric dintre imobilele proprietatea Municipiului Iași:

- suprafata de 3.143 mp localizat în intravilan Municipiul Iasi, str. Barboi nr.17A, identificat cadastral in Tarla 26, parcela CAT 784 (Anexa B);

 • -      suprafață de 2.650 mp localizat în intravilan Municipiul Iași, Calea Chisinaului intersectie cu Bld.Tudor Vladimirescu, identificat cadastral in Tarla 0, parcela CC 4881/1/1, Tarla 8, parcela C1731 si CR1732, (Anexa C)

cu imobilele proprietatea SC PALAS 1 SRL și SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL:

 • -     suprafata de 1.356 mp, proprietatea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, având nr.cadastral 155380;

 • -     suprafata de 11.719 mp, proprietatea SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, având nr.cadastral 155381;

 • -     construcțiile C1, C2, C3, proprietate SC PALAS 1 SRL având nr.cadastral 155381-C1, 155381-C2 și 155381-C3

(Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art. 3. Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum urmează:

 • a)   imobil situat în Iași, str. Barboi nr. 17A cu suprafața de 3.143maparținând municipalității, având valoarea de 1.700.000 Euro, echivalent cu 7.930.000 lei, respectiv prețul de 541euro/mp;

 • b)   imobil situat în Iași, intersecție calea Chisinaului cu bld. Tudor Vladimirescu, cu suprafața de 2.650m2 aparținând municipalității, având valoarea de 323.000 Euro, echivalent cu 1.502.000 lei, respectiv prețul de 122 euro/mp;

 • c)   imobil situat în Iași, strada Mihail Cornea nr. 40-46, respectiv teren în suprafața de 13.075 m2 aparținând SC Palas 1 SRL, având valoarea de 349.495 Euro, echivalent cu 1.623.683 lei, respectiv prețul de 27euro/mp, și clădirile (C1, C2, C3) având valoarea de 1.615.080 Euro, echivalent cu 7.307.429 lei.

Art. 4. Terenurile care fac obiectul schimbului nu trebuie sa faca obiectului vreunui litigiu si sa fie libere de sarcini la data semnarii contractului de schimb dintre cele doua parti.

Art. 5. Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea schimbului (lucrările de intabulare, dezmembrare, alipire si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei Municipiului Iași.

Art. 6. Imobilul transmis de către SC PALAS 1 SRL și SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL în proprietatea municipalității trece în domeniul public al Municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

Art.7. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S.- Cadastru; S.C. PALAS 1 S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 221 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0