Hotărârea nr. 220/2019

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 211/2018 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 211/2018 de însușire a inventarului

domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 52338/15.05.2019, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 52237/14.05.2019 de la Direcția Fond Locativ - Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuință - prin care se solicita modificarea Anexei 2 -HCL 211/2018;

Având în vedere adresele nr. 50592/10.05.2019, 20866/14.03.2019 și nr. 98515/03.10.2017 de la Serviciul Contencios prin care se transmite ca nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecată, respectiv litigii care nu au la bază, legile speciale privind imobilele preluate abuziv privind perioada 06.03.1945-22.12.1989;

Având în vedere adresele nr. 12735/20.02.2019, NR. 20863/06.03.2019 și nr. 32435/06.05.2019 trasmise de către de la Serviciul Gis - Cadastru prin care se comunică situația juridică, identificatori cadastrali și faptul ca nu sunt notificări de retrocedare pentru bunurilele imobile teren;

Având în vedere Procesul-verbal de predare-primire nr. 37022/04.04.2019 a imobilului teren neconstruit situat in Iasi, str. 14 Decembrie 1989 nr. 7, de la Directia Fond Locativ - Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuintă;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a bunurilor imobile teren întocmite de persoane autorizate;

1 / 3 la H.C.L. nr. 220 din 24 Mai 2019

Având în vedere Dispozitia nr. 394/02.04.2019 prin care se modifica art. 2 din Dispozitia nr. 1003/18.10.2012 emisa de Primarul Municipiului Iasi;

Având în vedere Dispozitia nr. 1003/18.10.2012 prin care se restituie in natura domnului Shahar Ervin Eran, imobilul teren in suprafata de 141.35 mp, situat in Municipiul Iasi, str. Stefan cel Mare nr. 7;

Având în vedere schita cadastrala anexa la Dispozitia nr. 1003/18.10.2012;

Având în vedere Extras de Carte Funciara nr. 16619/2018;

Având în vedere HCL 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea si modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse în HCL 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, astfel:

  • a) se modifică:

  • - numărul de inventar 8084, poz. 636 din Anexa 2 la HCL 211/2018 și va avea următoarele elemente de identificare: „teren lot 1 str. 14 Decembrie 1989 (fostă Ștefan cel Mare) nr. 7 - 84 mp, valoare de inventar 19931,58 lei'', conform anexei 1;

  • - numărul de inventar 82930, poz. 1886 din Anexa 4 la HCL 211/2018 și va avea următoarele elemente de identificare: “teren în suprafață de 23 mp, situat în Iași, str. Ion Mironescu (lângă nr. cadastral 5932), cu identificatori cadastrali T 53, parcela A 2428/3”, conform anexei 2.

  • - numărul de inventar 800277, poz. 476 din Anexa 4 la HCL 211/2018 și va avea următoarele elemente de identificare: “teren în suprafață de 305 mp, situat în Iași, str. Spinți nr. 1, cu identificatori cadastrali T 30, parcela AG 1218”, conform anexei 3.

  • b) se completează Anexa 2 cu:

  • - „teren lot 2 - 14 Decembrie 1989 (fost Stefan cel Mare) nr. 7 - 52 mp, valoare de inventar 13523,61 lei'', conform anexei 4;

  • - „teren lot 3 - 14 Decembrie 1989 (fost Stefan cel Mare) nr. 7 - 63 mp, valoare de inventar 12082,85 lei'', conform anexei 5;

  • - „teren lot 4 - 14 Decembrie 1989 (fost Stefan cel Mare) nr. 7 - 90 mp, valoare de inventar 23406,25 lei'', conform anexei 6;

  • c) se completează Anexa 1 cu:

  • - teren în suprafață de 1222 mp, situat în Iași, str. Prof Paul Ion f.n. cu identificatori cadastrali T 29, CC 1587 și C 1588, conform anexei 7;

Art.2. Se radiază poziția 673, din Anexa 2 a HCL 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, respectiv : „teren str. Petru Movilă nr. 59, în suprafață de 101,80 mp'', nr. inventar 8305.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ - Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuință;Directiei Exploatare Patrimoniu - Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri; Directia Evidență Patrimoniu Public și Privat , Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Fond Locativ - Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuință;Directia Exploatare Patrimoniu - Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri;Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 220 din 24 Mai 2019