Hotărârea nr. 22/2019

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211 /2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 211 /2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5676/18.01.2019, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 90755/11.10.2018, 121056/12.12.2018, nr. 80231/07.08.2018 și ale Serviciului Contencios;

Având în vedere adresele nr. 41568/14.08.2018, nr. 93935/119.11.2018 și

nr. 62211/08.10.2018 ale Serviciului Gis - Cadastru;

Având în vedere planurile de amplasament întocmite de persoana autorizată SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere corelarea intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa;

Având în vedere H.C.L. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea si modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211/2018, în sensul că, Anexa 1(Direcția Exploatare Patrimoniu) se completează cu:

  • - teren în suprafață totală de 480 mp, compus din S1 în suprafata de 189 mp + S2 în suprafata de 291mp, situat în Iași, Calea Galata nr. 4, cu identificatori cadastrali T 51, CAT 1887, pentru S=291; T 0, DS 1864, pentru S=189, conform Anexei 1;

  • - teren în suprafață de 441 mp, situat în Iași, șos. Moara de Foc nr. 30A, cu identificatori cadastrali T O, DS 3670; T 58, CAT 3669, conform Anexei 2;

  • - teren în suprafață de 2596 mp, situat în Iași, Str. Cazangiilor nr. 4, cu identificatori cadastrali T 45, CAT 2416, CR 2410, ST 2596, conform Anexei 3;

  • - teren în suprafață totală de 399 mp, compus din 1CC în suprafata de 164 mp + 2CC în suprafata de 235 mp, situat în Iași, Str. Mitropolit Iosif nr. 3, cu identificatori cadastrali T 15, CR 549/5, ST 399, conform Anexei 4;

  • - teren în suprafață de 271 mp, situat în Iași, Str. Cazărmilor nr. 33, cu identificatori cadastrali T 104, AG 3809, conform Anexei 5;

  • - teren în suprafață totală de 171 mp, compus din S1 în suprafata de 91 mp + S2 în suprafata de 80 mp, situat in situat în Iași, str. Popăuți nr. 4, cu identificatori cadastrali T 12, AG 597; DS 627, conform Anexei 6;

  • - teren în suprafata de 19 mp, situat in str. Stejar nr. 25, identificat cadastral prin T 19, parcela CAT 1218, conform Anexei 7.

Art. 2. Direcția Evidență Patrimoniu Public si Privat va întreprinde măsuri în vederea înscrierii în cărțile funciare a dreptului de proprietate al Muncipiului Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu - Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidență Patrimoniu Public și Privat; Directia Exploatare Patrimoniu - Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 22 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0