Hotărârea nr. 218/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 38,60 mp din Iaşi,Strada Splai Bahlui,nr. 22 – Complex Avram Iancu,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,identificat cadastral în T51,C 2525,DP 2525/1,CR 2527 având nr. cadastral 137261,înscris în cartea funciară 137261 Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 38,60 mp din Iași, Strada Splai Bahlui, nr. 22 - Complex Avram Iancu, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, identificat cadastral în T51, C 2525, DP 2525/1, CR 2527 având nr. cadastral 137261, înscris în cartea funciară 137261 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 53678/16.05.2019 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 89573 din 06.09.2018 și adresa nr. 104901/15.10.2018 prin care SCM DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAȘI cu sediul social in Iași, Bdul. Ștefan cel Mare și Sfânt, bl. B2+C, parter, reprezentata de dnl. Covalciuc Ștefan Ioan, CNP 1631104221137, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Splai Bahlui, nr. 22 -Complex Avram Iancu, județul Iași, având nr. cadastral 137261, înscris în cartea funciară nr. 137261, în suprafață de 38,60 mp, pentru care a fost încheiat contractul de concesiune nr. 39/22.10.2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr.39 din 22.10.2008 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 123598/29.11.2018 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Bulau Vlad;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 100235/03.10.2018 privind analizarea solicitărilor de cumpărare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Municiopiului Iași, constituită prin Dispoziția 81/11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 53562/16.05.2019 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1605/25.06.2018;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Iași, strada Splai Bahlui, nr. 22 - Complex Avram lancu, având nr. cadastral 137261, înscris în cartea funciară 137261 Iași, în suprafată de 38,60 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin HCL 211/30.05.2018, anexa 4.1, pozitia 307.

Art. 2 Se însușește raportul de evaluare nr. 123598/29.11.2018, întocmit de BULAU VLAD, în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 48531/11.05.2018, încheiat cu Municipiului Iași, pentru terenul situat în Iași, strada Splai Bahlui, nr. 22, având nr. cadastral 137261, înscris în cartea funciară 137261 Iași, în suprafată de 38,60 mp, care stabilește prețul de 115 euro/mp, respectiv de 4.510 euro pentru întreaga suprafață de 38,60 mp, echivalentul a 21.039 lei.

Art. 3 Comisia de vânzare constituită potrivit HCL nr. 222 din 23 iunie 2017 va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 38,60 mp din Iași, strada Splai Bahlui, nr. 22, având nr. cadastral 137261, înscris în cartea funciară 137261 Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art.4 Proprietarul construcției edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administrației publice locale.

Art.5. În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre Primarul Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale; Comisia de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri; Societatea Cooperative Meșteșugărească De Gradul 1 Solidaritatea Iași, Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale;Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 218 din 24 Mai 2019