Hotărârea nr. 217/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 2.475 mp,situat in Iasi strada Musatini,nr. 57,in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 49659/08.05.2019 întocmită de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Certificatul de urbanism de informare înregistrat cu nr. 1112 din 23.03.2018;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 848 din 28.04.2018;

Având în vedere Raportul Comisiei Tehnice nr.39887 din 10.04.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 82/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Raportul de Oportunitate nr. 39890 din 10.04.2019 al Comisiei de oportunitate privind concesionarea/vanzarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 81/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul nr. 39895 din 10.04.2019 al comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin HCL 222/23.07.2017.

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 98892/03.10.2018, întocmit de evaluator autorizat Bulau Vlad în baza contractului de servicii nr. 48531/11.05.2018;

Având în vedere Studiul de Oportunitate nr. 40251 din 11.04.2019 privind amenajarea unei parcari publice supraterane etajate pe terenul situat in Iasi, strada Musatini nr. 57;

Având în vedere HCL nr. 209 din 30 mai 2018 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi aprobat prin HCL nr. 154/2017 cu terenul in suprafata de 2.475 mp situat in Iasi, strada Musatini , langa Centrul Medical de Familie;

Având în vedere HCL nr. 133 din 29 martie 2019 privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi) ;

Având în vedere O.U.G. Nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;

Având în vedere H.G. Nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului privind incadrarea/neincadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, la solicitarile de concesionare a bunurilor proprietate publica;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea, prin licitație, a terenului proprietate publica a Municipiului Iași, în suprafață de 2.475 mp, situat in Iași strada Musatini nr.57, de langa Centrul Medical de Familie, ce are numar cadastral 162751, fiind inscris in Cartea Funciara 162751, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, in scopul construirii unei parcari supraterane cu regim de inaltime D+P+3E.

Art.2. Se aproba Studiul de Oportunitate nr. 40251 din 11.04.2019 privind amenajarea unei parcari publice supraterane etajate pe terenul situat in Iasi, strada Musatini nr. 57, cuprins in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se însușește raportul de evaluare nr. 98892/03.10.2018, pentru terenul in suprafata de 2.475 mp situat in lasi , strada Musatini nr.57 judetul lasi, care stabilește valoarea terenului la 752.400 euro (304 euro/mp), echivalentul a 3.509.118 lei.

Art.4. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea minima pe care trebuie sa o ofere participantii este de 31.000 euro/an, conform Referatului nr. 39895 din 10.04.2019 al comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin HCL 222/23.07.2017. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.5. Durata concesionării va fi de 25 ani și poate fi prelungita pentru o perioadă reprezentand jumatate din perioada initiala, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.6. Se aprobă Documentatia de atribuire a contractului de concesiune pentru concesionarea terenului în suprafață de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini nr.57 de langa Centrul Medical de Familie, cu numar cadastral 162751 inscris in Cartea Funciara 162751, cuprins în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Concesionarului i se transmite dreptul si obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului si parcarii care se va realiza pe acesta.

Art.7. Se aproba comisia de licitatie, in urmatoarea componenta:

 • -  Presedinte: viceprimar _________________

 • -  Membri: consilier _____________________

consilier _____________________

consilier _____________________

reprezentant al DGFP Iasi__________________

 • -  Presedinte de rezerva: viceprimar _________________

 • -  Membri de rezerva: consilier _____________________

consilier _____________________

consilier _____________________

reprezentant al DGFP Iasi__________________

Secretariatul comisiei va fi asigurat de DEPPP.

Art.8. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca investitia, reprezentand parcarea supraterana si dotarile aferente, va fi achizitionata de Municipiul Iasi, la o valoare acceptata de parti.

Art.9. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art.10. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.11. Demararea procedurii de concesionare prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 2.475 mp, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57, in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate se va face ulterior comunicarii de catre Ministerul Afacerilor Interne- Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului prin care se comunica faptul ca bunul supus concesiunii nu se incadreaza in infrastructura sistemului national de aparare.

Art.12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași;Comisiei de licitație;Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locale;Comisia de licitatie.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 217 din 24 Mai 2019

Anexa nr. 3 a HCL nr. 217 din 24 mai 2019

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

pentru concesionarea prin licitatie a terenului în suprafată de 2.475 mp, proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in Iasi strada Musatini, nr. 57 , in vederea amenajarii unei parcari publice supraterane etajate

Documentatia contine :

 • 1. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

 • 2. instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare;

 • 3. caietul de sarcini;

 • 4. instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • 5. informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

 • 6. instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

 • 7. informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii - Contractul cadru de concesiune

 • 1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

CONCEDENT : MUNICIPIUL IAȘI

SEDIUL : IAȘI, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11

COD FISCAL : 4541580

TELEFON 0232-264246; FAX 0232-264508

Organizarea licitatiei se face de catre Comisia de licitatie numita prin HCL nr. __________,

secretariatul acesteia fiind asigurat de DEPPP.

2.INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

A. Procedura licitatiei publice

 • 1. In cazul acestei proceduri, concedentul are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI a , intr-un cotidian de circulatie nationala, intr-unul de circulatie locala si pe site-ul Municipiului Iasi

 • 2. Anuntul se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 3. Documentatia de atribuire se ridica contra cost de la sediul DEPPP din sos. Nationala nr. 43, et.5. Persoanele interesate pot solicita clarificari iar reprezentantii concedentului au obligatia de a le transmite raspunsul intr-o perioada ce nu depaseste 4 zile lucratoare. Pentru comunicarea clarificarilor, persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax si e-mail-ul sau va preciza in scris daca doreste o alta modalitate de comunicare (ex: sa ridice personal corespondenta).

 • 4. Ofertele se depun la sediul concedentului, intr-un singur exemplar, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele solicitate de concedent. Pe plicul exterior va fi trecuta denumirea procedurii si obiectul concesiunii pentru care se depune oferta. Pe plicul interior va fi trecuta denumirea ofertantului, date de identificare precum si denumirea procedurii si obiectul concesiunii. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 5. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ”Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor” si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei . Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin 3 oferte sa intruneasca conditiile de participare.

 • 7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descris la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti , numai daca exista cel putin 3 oferte valabile.

 • 8. In cazul in care nu exista cel putin 3 oferte valabile comisia de evaluare va intocmi un proces verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica deschisa in termen de 30 de zile.

 • 9. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

 • 10. In cazul egalitatii pretului oferit de 2 sau mai multi participanti admisi, comisia va solicita acestora sa faca o noua oferta, in plic inchis.

 • 11. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 12. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 9, in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

 • 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii, ofertantul declarat castigator.

 • 14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare .

 • 15. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

 • 16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

 • 17. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.

 • 18. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta se va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de evaluare va recurge la procedura de negociere directa.

B. Procedura de negociere directa

 • 1. In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice, concedentul va proceda la negociere directa.

 • 2. Se va proceda la publicarea anuntului privind negocierea directa , in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala, in unul de circulatie locala sip e site-ul Primariei Municipiului Iasi.

 • 3. Anuntul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

 • 4. In cadrul acestei proceduri se vor aplica dispozitiile privind desfasurarea licitatiei publice, in ceea ce priveste deschiderea plicurilor si intocmirea proceselor verbale de catre comisia de evaluare.

 • 5. La data prevazuta in anuntul publicitar pentru negocierea directa, concedentul programeaza ofertantii si ii informeaza in scris data si ordinea intrarii la negocierea directa.

 • 6. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant in parte, la data stabilita, conform programarii si daca au depus oferte valabile.

 • 7. Pentru negocierea directa va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru licitatie si criteriile pentru valabilitatea ofertelor sunt cele prevazute in caietul de sarcini.

 • 8. In cazul acestei proceduri se vor respecta prevederile licitatiei deschise referitoare la solicitarile de clarificari si completari.

 • 9. Dupa incheierea negocierii directe comisia de evaluare intocmeste un proces verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate si in care recomanda concedentului oferta cu cel mai mare cuantum a redeventei.

C.Garantii

 • 1. In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna garantia de participare la licitatie.

 • 2. Garanția de participare este de 37.600 euro, platibila in lei la cursul BNR din ziua platii, care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății;

 • 3. CAIETUL DE SARCINI

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

Licitatia se va desfasura in conformitate cu prevedeile legale in vigoare, respectiv:

 •  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 •  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

 •  O.U.G. Nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică ;

 • H.G. Nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 • HCL nr.___________________

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1.Obiectul concesionarii : terenul, situat in Iași, strada Musatini nr. 57, situat langa Centrul Medical de Familie, avand o suprafata de 2.475 mp, teren identificat in planul de situatie anexat care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini, proprietate publica a Municipiului Iasi

 • 2.2 Scopul concesiunii : terenul se concesioneaza in vederea construirii unei parcări supraterane cu regim de inaltime D+P+3E , în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1112 din 23.03.2018 si Avizul de Oportunitate nr. 848 din 28.04.2018.

2.3.Caracteristicile generale ale obiectului concesiunii : terenul in suprafata de 2.475 mp, nu are asigurat racord la reteaua de energie electrica, retea de apa si canalizare gaz sau alte utilitati.

CAPITOLUL 3. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA CE URMEAZA A FI REALIZATA

3.1 Autorizatii, avize, studii etc

Concesionarul are obligatia elaborarii si obtinerii documentatiilor tehnice: documentatiei PUZ, proiect tehnic, , detalii de excutie etc. Cheltuielile vor fi suportate in exclusivitate de concesionar, acestea neputand fi recuperate in cazul rezilierii contractului de concesiune din orice motiv. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe cheltuiala sa.

 • 3.2. Investiția constă în construirea unei parcări supraterane cu regim de inaltime D+P+3E, însumând un număr de aproximativ 200 locuri de parcare, si a cailor de acces, în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1112 din 23.03.2018 si Avizului de Oportunitate nr. 848 din 28.04.2018. Concedentul va pune la dispozitia concesionarului terenul dupa semnarea contractului de concesiune. Concesionarul va construi parcarea supraterana pe cheltuiala sa. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca investitia, reprezentand parcarea subterana si dotarile aferente, va fi achizitionata de Municipiul Iasi, la o valoare acceptata de parti.

3.3. Execuția lucrărilor:

 • a) durata de executie a lucrarii se stabilește prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • b) se vor respecta prevederile specificațiilor tehnice, stabilite prin documentatiile de urbanism: proiecte, autorizatii etc.

 • c) concedentul își rezerva dreptul de control și verificare a execuției lucrărilor, pe tot parcursul execuției. Concesionarul are obligația sa furnizeze concedentului, la cererea acestuia, toate informatiile si detaliile solicitate.

 • d) prin soluțiile adoptate concesionarul se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

3.4. Programul de execuție a lucrărilor:

 • a) programul general de execuție a lucrărilor care fac obiectul concesiunii se întocmește de către concesionar.

 • b) recepția lucrărilor se va efectua de către o comisie numita de concesionar; vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism);

 • c) punerea în exploatare a parcării se va face după ce o comisie, din care fac parte reprezentanți ai concesionarului, verifică și consemnează îndeplinirea tuturor condițiilor și a reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

CAPITOLUL 4. OBLIGATIILE CONCESIONARULUI:

 • (1) Concesionarul va obtine documentatiile tehnice: documentatiei PUZ, proiect tehnic, detalii de excutie etc. pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce va fi construita pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii si a parcarii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată durata contractului.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, asa cum a fost stabilit la art.1

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul are obligația sa respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7) In vederea promovarii infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, parcarea va fi prevazuta cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Pe toata durata contractului de concesiune un procent de aproximativ 10% din numarul locurilor de parcare va fi rezervat acestor tipuri de autovehicule.

 • (8) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea.

 • (9) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

 • (10) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (11) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • (12) Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (13) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create.

 • (14) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară.

 • (15) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit si liber de orice sarcini. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca constructia realizata « Parcare supraterena cu regim de inaltime D+P+3 E va putea intra in proprietatea Municipiului Iasi, prin achizitie la o valoare acceptata de parti, in conformitate cu prevederile legale.

 • (16) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care

concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

 • (17) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepția lucrărilor vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism); punerea în exploatare a parcării se va face daca sunt îndeplinite toate condițiile și a reglementările tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

 • (18) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (19) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local. In acest caz, concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

 • (20) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea grija ca prin lucrarile executate sa nu afecteze imobilele vecine.

 • (21) Concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice;

 • (22) Concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării;

 • (23) Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

 • (24) Concesionarul are obligatia de a executa lucrarile de construire in termenul stabilit prin autorizatia de construire. Concesionarul va respecta specificatiile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

4.1. Cheltuieli în sarcina concesionarului:

 • - concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce se va edifica pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pe toata durata acestuia.

4.2. Exploatarea construcției și instalațiilor aferente:

 • - concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice, pe toata durata contractului.

4.3. Reglementări și măsuri de poliție rutieră:

 • - concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării, pe toata durata contractului;.

4.4. Întreruperi și restricții de circulație:

 • - concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

CAPITOLUL 5. REGIMUL FINANCIAR AL CONCESIUNII

 • 5.1. Costurile estimate de realizare a obiectului concesiunii cad in sarcina concesionarului.

 • 5.2. Sursele de finantare se asigura de concesionar.

 • 5.3. Valoarea redeventei anuale rezulta in urma licitatiei publice. Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 31.000 euro/an. Redevența adjudecată în euro va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății și se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • 5.4. Concesionarul are obligația sa achite impozitele și alte venituri datorate bugetului local, stabilite de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL 6. DURATA CONCESIUNII

9 / 19 la H.C.L. nr. 217 din 24 Mai 2019

Durata concesiunii este de 25 de ani și poate fi prelungita pentru o perioadă de jumatate din perioada inițiala, functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Concesiunea decurge de la data semnarii și inregistrarii contractului. Obligația plății redeventei începe de la această dată.

CAPITOLUL 7 - ORGANIZAREA LICITAȚIEI SI TAXE

 • 7.1 La licitatie pot participa agenti economici.

 • 7.2 Ofertanții interesați în a participa la licitația publică privind concesionarea terenului în suprafată de 2.475

mp, situat în municipiului Iași, situat in strada Musatini nr. 57, vor depune la Registratura D.E.PPP. din Iasi, sos. Nationala nr. 43, până în data de.........................., ora............., documentele solicitate.

 • 7.3 Comisia de licitatie are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare ; orice document lipsa sau neconform duce la descalificare.

 • 7.4 Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data licitatiei.

 • 7.5 Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

 • 7.6 Garanția de participare se pierde în situația în care solicitantului căștigător nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului procedurii de atribuire.

CAPITOLUL 8 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 8.1 Deschiderea licitației are loc în data de __________, ora ______, la sediul Primăriei Municipiului Iași din

Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11. In ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru licitatie. Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatoriu depunerea a cel putin 3 oferte.

 • 4. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 5. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ,,Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor” si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei .

 • 7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descris la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti , numai daca exista cel putin 3 oferte valabile.

 • 8. In cazul in care nu exista cel putin 3 oferte valabile comisia de evaluare va intocmi un proces verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica deschisa in termen de 30 de zile.

 • 9. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

 • 10. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

 • 11. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 12. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 6, in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

 • 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii, ofertantul declarat castigator.

 • 14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare .

 • 15. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

 • 16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

 • 17. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.

 • 18. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta se va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de evaluare va recurge la procedura de negociere directa.

B. Procedura de negociere directa

 • 1. In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice, concedentul va proceda la negociere directa.

 • 2. Se va proceda la publicarea anuntului privind negocierea directa , in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si unul de circulatie locala.

 • 3. Anuntul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

 • 4. In cadrul acestei proceduri se vor aplica dispozitiile privind desfasurarea licitatiei publice, in ceea ce priveste deschiderea plicurilor si intocmirea proceselor verbale de catre comisia de evaluare.

 • 5. La data prevazuta in anuntul publicitar pentru negocierea directa, concedentul programeaza ofertantii si ii informeaza in scris data si ordinea intrarii la negocierea directa.

 • 6. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant in parte, la data stabilita, conform programarii si daca au depus oferte valabile.

 • 7. Pentru negocierea directa va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru licitatie si criteriile pentru valabilitatea ofertelor sunt cele prevazute in caietul de sarcini.

 • 8. In cazul acestei proceduri se vor respecta prevederile licitatiei deschise referitoare la solicitarile de clarificari si completari.

 • 9. Dupa incheierea negocierii directe comisia de evaluare intocmeste un proces verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate si in care recomanda concedentului oferta cu cel mai mare cuantum a redeventei.

 • 8.2 Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

 • 8.3 Pretul minim pe care trebuie sa-l ofere participantii admisi in procedura de licitatie este de 31.000 euro/an.

 • 8.4   Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 25 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

 • 8.5 După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației. Concedentul va publica in Monitorul oficial al Romaniei, partea a VI a, Anuntul de atribuire, continand rezultatele procedurii, in cel mult 20 zile calendaristice de la finalizarea proceduri de atribuire a contractulu de concesiune.

CAPITOLUL 9. CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

9.1. Ofertele se redacteaza in limba romana.

 • 9.2 Ofertantii transmit ofertele lor pana la data de __________ ora _______in 2 plicuri sigilate (unul

exterior si unul interior) conform documentatiei de atribuire.

CAPITOLUL 10. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 10.1 Prin simplul acord de vointa al partilor de la data restituirii de către concesionar a bunului concesionat ;

 • 10.2 La expirarea duratei initiale stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • 10.3 La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare;

 • 10.4 In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denuntare unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind de competenta instantelor de judecata ;

 • 10.5 In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

 • 10.6 In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decăzut din drepturi.

 • 10.7 In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren, pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 • 10.8   Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • 10.9 La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

 • 1. Ofertele se redacteaza in limba romana

 • 2. Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor in registrul Oferte al concedentului, precizandu-se data si ora depunerii.

 • 3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta si va contine :

 • - o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

 • - certificat de inmatriculare la ORC

 • - certificat constatator emis de ORC

 • - certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

 • -  certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

 • - cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul;

 • - declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment;

 • - certificat de cazier judiciar care să ateste lipsa sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelătorie și delapidare, pentru reprezentantul legal al societății;

 • - acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini, a taxei de participare si a garantiei -

de participare la licitatie : taxa de participare este în valoare de 2.000 lei (OP sau la caserie), garantia de participare este de 37.600 euro, platibila in lei la cursul BNR din ziua platii, care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății iar valoarea Documentatiei de atribuire este de 100 lei.

 • - imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia

 • - declaratie proprie care sa cuprinda adresa, fax-ul si email-ul unde doreste sa i se comunice rezultatele procedurii sau alte documente (clarificari etc)

 • - declaratie notariala ca va realiza investitiile consemnate in Caietul de Sarcini, ca este de acord cu prevederile caietului de sarcini si isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

 • - scrisoare de bonitate bancara.

 • 4. Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, precum si bunurile pentru care se liciteaza si va cuprinde redeventa in euro/an oferita.

 • 5. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise

 • 6. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

 • 5. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA LOR

5.1 Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

 • 5.2 Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

 • 5.3 Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

 • 5.4 Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de concesiune in termenul stabilit atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu de garanție de participare de catre acesta se pierde (nu se va restitui intrand in bugetul concedentului) iar acesta este obligat sa achite catre bugetul local un sfert din suma adjudecata reprezentand redeventa anuala, cu titlu de daune și nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

6. ANULAREA LICITATIEI

6.1Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

 • •   cand nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile;

 • •   se constată abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de atribuire sau fac imposibila incheierea contractului, asa cum sunt definite in art. 43 alin (2) al OUG 54/2006

 • •  în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.

 • 6.2 Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

 • 6.3 Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

 • 6.4 Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

7. CAI DE ATAC

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • 8. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII - CONTRACTUL CADRU DE CONCESIUNE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

MUNICIPIUL IASI

CONTRACT DE CONCESIUNE

1.       Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și

 • 2.  _________________, cu sediul în cu sediul _________________, identificata prin cod unic de

inregistrare RO __________ si numar de inregistrare la Registrul Comertului Iasi _________________,

reprezentata prin administrator _______________ în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr...........precum și a procesului verbal

nr._____________, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • II.     Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 2.475 mp situat in Iasi , strada Musatini nr. 37, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

Terenul se concesioneaza in vederea construirii unei parcari supraterane cu regim de inaltime D+P+3E, a unor cai de acces, a instalatiilor si altor lucrari/bunuri necesare functionarii acesteia in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1112 din 23.03.2018 si Acordul de Oportunitate 848 din 23.04.2018.

 • III.     Termenul

Art. 2

 • (1) Durata concesiunii este de 25 ani, și intră în vigoare începând cu data de.......................

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă de jumatate din cea initiala, functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

 • IV.    Redevența

Art. 3

Redevența este de _________ Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Redevența se

poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul in care redeventa se transforma in moneda nationala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei/ an.

 • V.     Plata redevenței

Art. 4

 • (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

 • (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

 • (3) Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

 • (5) Pact comisoriu :

Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • (6) Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

 • (1)     Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

 • (2)     Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de constructie a parcarii supraterane, a cailor de acces, a instalatiilor si a altor lucrari/bunuri necesare functionarii pe cheltuiala sa.

 • (3)     Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit naturii acestuia si obiectivelor stabilite de parti prin prezentul contract de concesiune.

Art. 6 Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Verificarea bunului concesionat se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului, in scris, cu min. 3 zile inainte de data stabilita pentru vizitare.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu, conform art.3.

 • VI. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

 • (1) Concesionarul va obtine documentatia PUZ si toate avizele, autorizatiile si alte documente necesare conform legislatiei in vigoare pe cheltuiala sa. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce va fi construita pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii si a parcarii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată durata contractului.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, asa cum a fost stabilit la art.1

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul are obligația sa respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7) In vederea promovării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, parcarea va fi prevazuta cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Pe toata durata contractului de concesiune un procent de aproximativ 10% din numarul locurilor de parcare va fi rezervat acestor tipuri de autovehicule.

 • (8) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea.

 • (9) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

 • (10) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (11) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • (12) Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (13) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create.

 • (14) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară.

 • (15) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit si liber de orice sarcini. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca constructia realizata « Parcare supraterena cu regim de inaltime D+P+3 E va putea intra in proprietatea Municipiului Iasi, prin achizitie la o valoare acceptata de parti, in conformitate cu prevederile legale.

 • (16) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

 • (17) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepția lucrărilor vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism); punerea în exploatare a parcării se va face daca sunt îndeplinite toate condițiile și a reglementările tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

 • (18) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (19) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

 • (20) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea grija ca prin lucrarile executate sa nu afecteze imobilele vecine.

 • (21) Concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice;

 • (22) Concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării;

 • (23) Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

 • (24) Concesionarul are obligatia de a executa lucrarile de construire in termenul stabilit prin autorizatia de construire. Concesionarul va respecta specificatiile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatia prevazuta la art.6 alin (2) sau alte situatii prevazute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4)  Transmiterea concesiunii asupra terenului se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art. 9

(1) Prin simplul acord de vointa al partilor de la data restituirii de către concesionar a bunului concesionat ;

 • (2) La expirarea duratei inițiale stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • (3) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, far aplata unei despagubiri ;

 • (4) In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;

 • (5) In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

 • (6) In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decăzut din drepturi.

 • (7) In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren, pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 • (8) Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • (9) La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

 • VIII. Răspunderea contractuală

Art. 10

 • (1) Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează : majorări de întârziere in cazul neachitarii in termenul stabilit a redeventei, conform art. 4.4. si despagubiri, conform art 9.7.

 • (2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

 • IX. Decaderea din drepturi a concesionarului

Art. 11

 • (1) Decăderea din drepturi a concesionarului echivalează cu retragerea concesiunii și are drept consecința încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului.

Decăderea din drepturi se pronunță de către instanța de judecata. Aceasta sancțiune se aplică în cazul când concesionarul:

 • a) ignoră sistematic prevederile contractului de concesiune;

 • b) abandonează sau întrerupe activitățile legate de realizarea obiectului concesiunii;

 • c) alte situații care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii.

În situațiile prevăzute mai sus, concedentul va transmite o somație scrisă concesionarului, cu menționarea situațiilor care pot conduce la decăderea sa din drepturi. Prin somație se va acorda un termen pentru înlăturarea deficiențelor. În cazul în care situațiile se mențin și după expirarea acestui termen, se va sesiza instanța de judecata.

 • (2) Decăderea din drepturi a concesionarului conduce la încetarea de drept a contractului de concesiune și obligă pe concesionar la acoperirea tuturor prejudiciilor suportate de concedent.

Înainte de sesizarea instanței de judecata pentru decăderea din drepturi a concesionarului, concedentul este obligat sa anunțe finantatorii lucrării în vederea exercitării dreptului de a decide invocarea beneficiului substituirii concesionarului. Finantatorii vor comunica concedentului intenția lor ferma de a constitui o persoană juridică substitutoare, care va trebui sa posede capacitate financiară și tehnica suficienta pentru a continua concesiunea. Concedentul este obligat ca, în termen de două luni de la notificarea persoanei juridice substitutoare, sa comunice confirmarea sa sau motivele respingerii. De la data confirmării exprese a substituirii, unitatea substitutoare se bucură de totalitatea drepturilor și își asumă totalitatea obligațiilor aferente concesiunii.

 • X. Litigii

Art. 12

(1) In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • XI. Rascumpararea concesiunii

Art. 13

(1) a) Concedentul are posibilitatea, cu un preaviz de un an, de a răscumpăra concesiunea după epuizarea a 2/3 din durata acesteia.

 • b) Răscumpărarea concesiunii se face când interese majore ale Municipiului Iasi o impun și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iasi.

 • c) Pretul rascumpararii se stabilește de comun acord intre parti iar în caz de dezacord, părțile se vor adresa instanței de judecata.

 • XII. Renuntarea la concesiune

Art. 14

(1) a) Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul imposibilității de a realiza obiectul concesiunii din motive obiective.

 • b) Motivația renunțării la concesiune va fi analizată de o comisie numita de concedent, formată din specialiști de profil ai acestuia și ai altor autorități legale competente.

 • c) În cazul in care obiectul concesiunii nu poate fi realizat datorita nerespectarii obligatiilor de catre concedent, atunci concesionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor lucrărilor și a celorlalte cheltuieli suportate. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, se va sesiza instanța de judecata.

 • d) În cazul renunțării la concesiune, concesionarul este obligat la despagubiri:

 • - in situatia in care constructia nu este inceputa, despăgubirea în sarcina concesionarului consta in contravaloarea lucrarilor executate de concedent in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii - executarea unei parcarii supraterane ( nivelare teren, executie platforma asfaltata, marcarea locurilor de parcare si cai acces, semnalizare si alte lucrari necesare punerii in functiune a parcarii);

 • - in situatia in care constructia este in diverse stadii de construire sau finalizata, despagubirea in sarcina concesionarului reprezinta valoarea investitiilor executate pana la data renuntarii la concesiune. Bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

 • XIII. Alte clauze

Art. 15

 • (1) La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca investitia, reprezentand parcarea supraterana cu regim de inaltime D+P+3 E si dotarile aferente, va fi achizitionata de Municipiul Iasi, la o valoare acceptata de parti.

 • (2) Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 16

(1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 17

(1) Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art. 18

(1) In situatia în care la termenul de încetare a concesiunii vor apărea alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord, părțile contractante vor putea negocia și stabili alte condiții decît cele prevăzute în prezentul document.

 • XIV. Definiții

Art. 19

 • (1) Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin interes national sau local, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, prin care se impune realizarea unor obiective de interes național, județean și local.

Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in Iași, strada Musatini nr. 57 s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,


MUNICIPIULUI IAȘI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca