Hotărârea nr. 216/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 54300/17.05.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.

54300/17.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 54512/17.05.2019, întocmită de Directia Fond Locativ

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia ;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009, privind Codul civil, republicata

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal 54300/17.05.2019

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 54300/17.05.2019, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași Direcției Fond Locativ, Beneficiarilor prezentei hotărâri și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 216 din 24 Mai 2019

ANEXA nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr.216/24 05 2019 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 54300/17.05.2019

  • 1. Se aprobă atribuirea spațiului de locuit, situat în Bdul Nicolae lorga nr. 39, bl. H2, et. 8, ap. 03, familiei Cojocariu Toader și Nuța, care ocupă poziția 1 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor către chiriașii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

  • 2. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Cerna nr. 10A, bl. B1, sc. A, et. 10, ap. 03 - familiei Herciu Ion Florin și Maria, poziția 5 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor convenabile în anul 2019

  • 3. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței situate în șos. Rediu nr. 6A, bl.482D, tr.2, et. 2, ap. 15 către Toma Florentina, văduvă, cu 5 copii în întreținere. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

  • 4. Se aprobă revocarea atribuirii aprobate prin HCL 177/24.04.2019 - beneficiar, familia Dodan

  • 5. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței situate în str. Canta 60B, et. 4, ap. 70 - beneficiar, Pachițescu Naarghita. Locuinta va avea statutul de locuinta de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

  • 6. Se aprobă inchirierea, pe o durată de 5 ani, a spațiului situat în str. Dochia nr. 8, compus din 2 camere - 32,07 mp, 1 dependință principală - 9,82 mp și 1 dependință secundară - 9,03 mp, către d-l Huțușoru Gheorghe, cu obligația de a reabilita această parte de clădire.

  • 7. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu dl Stoica Marcel pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, etaj 3, ap. 53. În contractul de închiriere nu va mai figura Stoica Ciprian.

  • 8. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu dna Nenita Lacramioara pentru locuința situată în Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 18. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și achitarea integrală a penalităților la plata cheltuielilor de întreținere.

  • 9. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Butuc Gheorghe pentru locuința situată în Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 6, ap. 35 .

10.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Amironesei Gabriel pentru locuința situată în Calea Chisinaului nr. 13, bl. E1, et. 4, ap. 19.

11.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Enache Gheorghe și Elena, în calitate de cotitulari de contract de închiriere, pentru locuința situată în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 8, ap. 35.

12.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Corodeanu Vasile si Corodeanu Mariana pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 50. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și achitarea debitelor restante la bugetul local.

13.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Straton Mihail pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, etaj 2, ap. 36. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței.

14.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu dna Filip Mihaela Lăcrămioara pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, etaj 4, ap. 77.

15.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Ganciu Vasile pentru locuința de necesitate situată în str. Canta nr. 60B, etaj 1, ap. 20. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

16.Se aprobă prelungirea duratei, până la data de 01.05.2022, pentru contractele de închiriere ale următorilor chiriași din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A: Seliman Mihaela, Oprea Daniela, Mutrescu Elena, Butoianu Felicia, Gagea Constantin, Balan Viorel, Mutrescu Maria, Crîșmăreanu Ion, și Miron Janeta. Se menține posibilitatea prelungirii contractelor de închiriere conditionat de respectarea clauzelor contractuale.

17.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Bejenaru Grigore pentru locuința situată în căminul din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

18.Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din str. Vasile Lupu nr. 90A, bl. E1, sc. B, et. 3, ap. 04 - titular, Rotariu Lulu lordache. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

19.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Brumă loan pentru locuința situată în str. Sarmisegetuza nr.13, bl. J1, sc. A, et. 4, ap.01. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată încheiat cu asociația de proprietari.

20.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Murărescu Maria pentru locuința situată în bld Alexandru cel Bun nr. 29, bl. X5, et. 10, ap. 04. Contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire condiționat de achitarea integrală a debitului restant la plata cheltuielilor de întreținere.

21.Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din str. Vasile Lupu nr. 116A, bl. B3, sc.A, et.3, ap.07 - cotitulari, Roșu Constantin Iulian si Lucan Constantin.

22. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru boxa/garaj cu suprafata de 17.68 mp situată în Aleea Tudor Neculai nr. 141, bl.1016, sc.B, parter -titular, Pintea Fevronia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca