Hotărârea nr. 215/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al Municipiului Iași a drumului judeţean DJ 282I (din DJ 282G – Aeroport km 0 + 000 – 2 + 700)

MUNICIPIULUI IAȘI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Iași în domeniul public al Municipiului Iași a drumului județean DJ 282I

(din DJ 282G - Aeroport km 0 + 000 - 2 + 700)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 52306/15.05.2019, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat si Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere H.C.J. nr. 103/24.04.2019 privind transmiterea drumului judetean DJ 282I din domeniul public al Judetului Iasi si administrarea Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi;

Având în vedere Cartea Funciara nr. 148375;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea 213/1998 privnd bunurile din domeniul public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public al Județului Iași in domeniul public al Municipiului Iași a drumului județean DJ 282I (din DJ 282G - Aeroport (km 0 + 000 - 2 + 700), inscris in CF 148375 cu nr. cadastral 148375, având urmatoarele elemente de identificare:

  • - lungime: 2,700 km.

  • - lățime medie: 6 m.

  • - tip îmbrăcăminte rutieră: asfalt

  • - valoare de inventar: 850.636,65 lei

(2) Bunul imobil prevăzut la alin. 1, se declara din bun de interes public județean în bun de interes public local in conformitate cu art.9 alin.3 al legii 213/1998, republicata.

Art.2. Predarea primirea drumului județean DJ 282I se va face pe baza de protocol incheiat intre Judetul Iasi si Municipiul Iasi.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari completeaza in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018.

Art.4. Dupa preluare, bunul imobil va fi predat pe baza de proces verbal catre Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Tehnica si Servicii Comunitare - Serviciul Strazi Municipale, in vederea administrarii.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat;Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare-Serviciului Strazi Municipale;Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat;Directia Generala Tehnica si Dezvoltare- Serviciul Strazi Municipale, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 215 din 24 Mai 2019