Hotărârea nr. 214/2019

HOTĂRÂRE privind acceptarea preluarii,cu titlu gratuit,de catre Municipiul Iasi a lucrarilor reprezentând ‘’extindere retea de alimentare cu apă potabila si retea canalizare’’ realizate de S.C. Palas 1 S.R.L.,pentru imobilul situat in Iasi,str. M. Cornea nr 42-46,Zona Bucium


MUNICIPIULUI IAȘI

CONSILIUL LOCAL ’


HOTĂRÂRE

privind acceptarea preluarii, cu titlu gratuit, de catre Municipiul Iasi a lucrarilor reprezentând ‘'extindere retea de alimentare cu apă potabila si retea canalizare'' realizate de S.C. Palas 1 S.R.L., pentru imobilul situat in Iasi, str. M. Cornea nr 42-46, Zona Bucium

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.52056/14.05.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 39565/10.04.2019 prin care SC Palas SA solicită preluarea, cu titlu gratuit, în domeniul public al Municipiului Iași, a retelei de apa potabila si canalizare, realizata pentru imobilul situat in Iasi, str. M. Cornea nr 42-46, Zona Bucium;

Având în vedere declaratia notariala nr.3208/13.05.2019, prin care S.C. Palas 1 S.R.L. cedeaza cu titlu gratuit Municipiului Iasi bunurile (instalatii, echipamente si dotarile) care alcatuiesc investitia „Extindere retea de apa potabila si retea canalizare”, realizata in conformitate cu Proiectul nr. 66/2010 si Autorizatia de construire nr. 1131/10.11.2010, in valoare de 315.573,87 lei;

Având în vedere adresa nr. 17020/08.04.2019 a S.C. Apavital S.A. referitoare la reteaua de apa potabila si canalizare;

Având în vedere autorizația de construire nr. 1131/10.11.2010 emisă de Municipiul Iași;

Având în vedere procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor „Extindere conducta canalizare si apa'' nr. 5619/22.11.2010;

Având în vedere Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. Apavital S.A. nr. 48//14.07.2009;

Având în vedere Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere HCL 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă preluarea, cu titlu gratuit, de catre Municipiul Iași a lucrarilor reprezentând ‘'extindere retea de alimentare cu apă potabila si retea canalizare'' realizate de SC Palas 1 SRL, pentru imobilul situat in Iasi, str. M. Cornea nr 42-46, Zona Bucium

(2) Elementele de identificare ale bunurilor (instalatii, echipamente si dotari) sunt cele prevazute in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se completeaza HCL nr. 212/30.05.2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași cu bunurile cuprinse in Anexa 1.

Art.3. Bunurile cuprinse în Anexa 1, completează Anexa - “bunuri de retur” la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009, încheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA.

Art.4. Predarea bunurilor catre operator se va face pe bază de proces verbal, incheiat intre Municipiul Iasi, Arsacis si SC Apavital SA.

Art.5. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze toate documentele ce vor fi incheiate pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; S. C. Palas S. A. ; ARSACIS; S.C. APAVITAL S.A. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generala Economica și de Finanțe Publice Locale; S. C. Palas S. A. ; ARSACIS ; S. C. APAVITAL S. A.;

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte De Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Tota l consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 214 din 24 mai 2019