Hotărârea nr. 213/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1,în vederea casării


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Iași a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 Mai 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51722/14.05.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 44560/22.04.2019 înaintată de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 8951/19.04.2019, intocmita de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii unor bunuri aflate in administrarea unitatii sanitare;

Având în vedere extras din raportul de evaluare nr. 2008/15.11.2016;

Având în vedere raport de urmarire curenta a constructiilor nr. 9712/29.05.2019;

Având în vedere aprobarea de catre Consiliul de Administratie privind demolarea cladirilor;

Având în vedere extras de carte funciara;

Având în vedere autorizatie de demolare nr. 372/10.05.2019;

Având în vedere avize acorduri emise de autoritatile competente - mediu nr. 830/12.02.2019, telefonie nr. 72/11.02.2019;

Având în vedere proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor de desfiintare -demolare constructii existente nr. Cad. 147925-C8; 147925-C9; 147925-C10 la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 26705/20.03.2014 incheiat cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba casarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, in conformitate cu prevederile OUG 112/2000 si respectiv a Autorizatiei de demolare nr. 372/10.05.2019.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si respectiv Contractul de administrare nr. 26705/20.03.2014 incheiat cu Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Art.4. Copie după prezenta hotărare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 213 din 24 mai 2019