Hotărârea nr. 212/2019

HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi,Bulevardul Independenței langa bl. D1-D2

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independenței langa bl. D1-D2

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca darea in administrare catre Directia Crese, in vederea relocarii Cresei nr. 10 ”Piticii Nazdravani”, a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independenței, langa bl. D1-D2 (fost Hotel Municipal), se va face pana la finalizarea lucrarilor de modernizare a Cresei nr. 10, de pe actualul amplasament;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 54705/17.05.2018, intocmita de Directia Crese;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 54654/17.05.2019 intocmit de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere Adresa nr. 54599/17.05.2019 a Directiei Crese;

Având în vedere H.C.L. nr. 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea in administrare catre Direcția Crese, in vederea relocării Cresei nr. 10 "Piticii Nazdravani”, a imobilului (construcție si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independenței, langa bl. D1-D2 (fost Hotel Municipal), pana la finalizarea lucrarilor de modernizare a Cresei nr. 10 de pe actualul amplasament.

Art.2. Predarea bunului imobil se va face pe baza de protocol, incheiat intre Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Crese.

Art.3. Administrarea de catre Directia Crese a imobilului precizat la art.1 se va face pe o perioada determinata, pana la reabilitarea cladirii Cresei nr.10.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Crese și Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Crese.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                        Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 212 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0