Hotărârea nr. 211/2019

HOTĂRÂRE privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatului administratorului provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind convocarea A.G.A. în vederea prelungirii cu două luni a mandatului administratorului provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.558/20.12.2018 privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarului Unic a Societății Compania de Transport Public Iași S.A. nr. 89/04.01.2019 privind numirea unui administrator provizoriu și încheierea contractului de mandat;

Având în vedere referatul întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 36767/03.04.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 64A1, aliniatele (3), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art. 792-art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarului Unic în vederea prelungirii cu două luni a mandatului doamnei Cristina Răuțu, administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Prelungirea se va efectua pentru perioada 04.05.2019 -04.07.2019.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. pentru prelungirea mandatului administratorului provizoriu.

Art. 3. Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează doamna avocat Cristina Cotnăreanu să reprezinte Municipiul lași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 211 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

1

Abțineri

6