Hotărârea nr. 210/2019

HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind desemnarea domnului Catea Viorel (PSD) si a domnului Coman Andrei (ALDE) în calitate de reprezentanți ai Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere adresa nr. 25318/06.03.2019 prin care se aduce la cunoștință expirarea mandatelor reprezentanților Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TERMO - SERVICE S.A. Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25492/07.03.2019 întocmit de către Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice prin care se solicită desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. TERMO - SERVICE S.A. Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.   (1) Se aprobă desemnarea în calitate de reprezentanți ai

Municipiului Iași în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași, începând cu data de 29.05.2019, a următoarelor persoane:

  • > Domnul Catea Viorel - PSD

  • > Domnul Coman Andrei - ALDE

(2) Persoanele împuternicite la art.1 vor exercita, în condițiile legii, în numele Municipiului Iași, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute.

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară își încetează efectele.

Art. 3. Actul constitutiv al S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo să reprezinte Municipiul Iași și S.C. TERMO - SERVICE S.A. Iași în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Audit Public Intern, S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. TERMO-SERVICE S.A. Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 210 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

7

Abțineri

0