Hotărârea nr. 21/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi,a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 5272/17.01.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 2264/10.01.2019 a SC Ecopiața SA, de inaintare a Notei privind starea tehnica a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune, nr. 127092/2018 ;

Având în vedere Contractul nr. 78117/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Ecopiața SA;

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2010 privind infiintarea Societatii Comerciale “Ecopiata” S.A. prin reorganizarea Directiei Piete;

Având în vedere H.C.L. nr. 306/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SC “Ecopiata” S.A.;

Având în vedere Ordonanta nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ - teritoriale;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, aflate in gestiunea SC . Ecopiata SA.

Art. 2. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010 incheiat intre Municipiul Iași și SC Ecopiata SA, în sensul excluderii bunurilor cuprinse in Anexa 1.

Art. 3. Se aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, precum si valorificarea materialelor rezultate (dupa caz), in conformitate cu OUG 112/2000.

Art. 4. Mijloacele fixe mentionate la art. 1, se vor preda de catre SC Ecopiata SA pe baza de proces verbal, catre Direcția Exploatare Patrimoniu in vederea efectuarii procedurilor de scoatere din functiune si casare.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC Ecopiata SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC Ecopiata SA;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 21 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 21/31.01.2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora

Nr. crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoarea de inventar LEI

Numar de inventar

Situatia juridica

1

1.3.7.2

Platforma

In suprafata de 150 mp cu rol de dezinfectie adiacenta Oborului de Animale

13.882,37

11954

Folosinta/exploat area SC Ecopiata SA, prin HCL 306/23.08.2010

2

1.6.3.2

Împrejmuire obor

Confectionat din plasa de sarma pe stalpi din beton si teava metalica

6.143,59

11961

Folosinta/exploat area SC Ecopiata SA, prin HCL 306/23.08.2010

3

1.8.6

Racord apa

Aductiune apa la Oborul de Animale

23.338,16

11963

Folosinta/exploat area SC Ecopiata SA, prin HCL 306/23.08.2010

4

3.4.

Casa bilete

Obor

Confectionata din tabla cu dimensiunile de 1 x 1 x 2 m, amplasata la intrarea in Obor

1.864,58

60081

Folosinta/exploat area SC Ecopiata SA, prin HCL 306/23.08.2010

5

3.4.

Grup sanitar obor

Amplasat in incinta

Oborului de animale

2.051,09

60080

Folosinta/exploat

area SC Ecopiata SA, prin HCL

306/23.08.2010

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, MANUEL CIPRIAN BOSTAN