Hotărârea nr. 208/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”

MUNICIPIULUI IAȘI

CONSILIUL LOCAL ’


HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție J                                                 5

Socială ;

Având în vedere referatul de specialitate nr.14368/08.05.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectelor;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iași cu Fundația Hecuba având ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea continuării finanțării pentru anul 2019, a proiectelor Centrul de Servicii pentru Mamă si Copil” (730.000 lei) situat în Str.Codrescu nr.6 și „Centrul Rezidential pentru Mame si Copii în Dificultate” (470.000 lei) situat în Str. Sărărie 143 de la bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Comunitară, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, cu suma totală de 1.200.000 lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Socială; Fundației Hecuba; Direcției Generală Economică de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Asistență Socială și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte De Ședință, Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 208 din 24 mai 2019