Hotărârea nr. 207/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.294/29.11.2012,cu modalitățile de acordare de sprijin finanaciar pentru victimele violenței în familie


MUNICIPIULUI IAȘI

CONSILIUL LOCAL ’


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr.294/29.11.2012, cu modalitățile de acordare de sprijin finanaciar pentru victimele violenței în familie

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție

J                                                 5

Socială ;

Având în vedere referatul de specialitate n r.8205/11.03.2019 , întocmit de către Direcția de Asistență Socială Iași;

Având în vedere prevederile art. 28 alin.2, 4 și 5 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.13, lit.h și hA1 din Legea nr. 217/22.05.2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

1 / 2 la H.C.L. nr. 207 din 24 mai 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă acordarea de sprijin financiar persoanelor victime ale violenței în familie, constatate în urma luării în evidență de către Direcția de Asistență Socială Iași, prin compartimentul specializat;

(2) Se completează Anexa nr.1 din H.C.L nr. 294/29.11.2012, privind acordarea de beneficii de asistență socială pe raza Municipiului Iași, cu titulul III “BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - pentru prevenirea și combaterea violenței domestice”, cu prevederile nou menționate în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Prevederile din H.C.L nr.294/2012, care nu au fost modificate sau completate rămân în vigoare.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Socială; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Asistență Socială, prin serviciul de specialitate, și Poliția Locală Iași;

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte De Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 207 din 24 mai 2019

2 / 2 la H.C.L. nr. 207 din 24 mai 2019