Hotărârea nr. 206/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale;

Având în vedere HCL nr. 42/28.02.2019 prin care s-a aprobat Actul Adițional nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 52918 / 15.05.2019, întocmit de către Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare;

Având în vedere avizul A.N.R.E. nr. 27 din data de 24.04.2019 privind formula de stabilire/ajustare a prețului energiei termice livrate din centralele de cogenerare de către SC Veolia Energie Iași SA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa I la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 206 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa I la HCL nr. 206 din 24 mai 2019 privind aprobarea Actului Adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr.

61634/06.07.2012

ACT ADIȚIONAL NR. 13/...     2019

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ -PRODUCȚIE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE -

ÎN MUNICIPIUL IAȘI NR. 61634/06.07.2012

PĂRȚILE

 • 1. MUNICIPIUL IAȘI, unitate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică, cu sediul

administrativ în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, cod poștal 700064, județul Iași, România, cod fiscal 4541580, reprezentat de Dl. Mihai CHIRICA, în calitate de primar, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului Local Iași nr. [.....]/[......] 2019,

în calitate de delegatar (în continuare "Delegatarul");

 • 2. VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în

București, Strada Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Domnul Ovidiu GABOR, în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Administratie Veolia Energie Romania nr. 2/05.10.2017, în calitate de adjudecatar (în continuare "Adjudecatarul");

 • 3. VEOLIA ENERGIE IASI S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în Iași, Șoseaua Națională nr. 43, camera 19, etaj 1, județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Alexandru Cristian PUȘCAȘ în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Administratie Veolia Energie Iasi nr. 3/19.04.2018, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul");

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • a)  Delegatarul, Adjudecatarul și Delegatul sunt Părți la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, înregistrat cu nr. 61634/06.07.2012 ("Contractul de Delegare").

 • b)  Prin încheierea Actului Adițional nr. 12/26.03.2019 la Contractul de Delegare, Părțile au aprobat prin Anexa 3 ("Tariful și formula de ajustare") sursa pentru prețul certificatelor de CO2 precum și modul de calcul al diferențelor de venituri și cheltuieli.

 • c)  Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin Avizului nr.27/24.04.2019 privind formula de stabilire/ajustare a prețului energiei termice livrate din centralele de cogenerare de către SC Veolia Energie Iași SA, recomandă pentru mai

multă claritate în exprimare, reformularea definițiilor PCO2 și ipccum din formula de ajustare a prețului energiei termice livrată din centralele de cogenerare.

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

 • I.  Punctul I „TARIFUL” și subpunctul 1 „Formula Ajustare Preț Producere Cogenerare” al punctului II „FORMULA DE AJUSTARE” din Anexa 17 la Contract (astfel cum a fost modificată prin Actul Adițional nr.4/07.10.2014 și prin Anexa nr.3 parte integrantă a Actului Adițional nr.12/26.03.2019 la Contractul de Delegare) se modifică și vor avea conținutul prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Act Adițional, ce face parte integrantă din acesta.

 • II. Celelalte clauze ale Actului Adițional nr.12, aprobat prin HCL nr.42/28.02.2019 și înregistrat la Primăria Municipiului Iași sub nr.32907/26.03.2019, rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română, fiind semnat de Părți astăzi ..............................., în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare

Parte.

Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI


Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA

Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian Florin Boca Consilier local,

ANEXA 1 la Actul Adițional nr. 13

(ANEXA 17 LA CONTRACTUL DE DELEGARE)

TARIFUL ȘI FORMULA DE AJUSTARE

I. TARIFUL

La Data Începerii, conform Sub-Clauzei 15.1.1 alin. (1) din Contract, Tariful este:

 • a)   Prețul Utilizatori Transport în valoare de 195,88 Lei fără TVA/Gcal, astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local Iași la art.2.(1) din Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 264/09.11.2012;

și

 • b)   Prețul Utilizatori Distribuție în valoare de 264,85 Lei fără TVA/Gcal, astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local Iași la art.2.(1) din Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 264/09.11.2012.

La Data Începerii, Prețul Mediu Ponderat, stabilit prin art.2.(2) din Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 264/09.11.2012, conform modului de calcul din cadrul Secțiunii II a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 264/09.11.2012, este de 253,00 Lei fără TVA/Gcal.

Conform Sub-Clauzei 15.1.6 din Contract, valorile Tarifului se ajustează anual începând cu Data Începerii conform Formulei de Ajustare, astfel cum aceasta este stabilită și detaliată mai jos.

Până la data de 15 aprilie a fiecărui an calendaristic Delegatul va solicita Autoritățiilor de Reglementare avizarea ajustării Tarifului pe baza costurilor medii anuale prevăzute în Formula de Ajustare înregistrate în anul calendaristic anterior solicitării de ajustare.

II. FORMULA DE AJUSTARE

1. Formula Ajustare Preț Producere Cogenerare

Formula de stabilire / ajustare a prețului energiei termice livrată din centralele de cogenerare este următoarea:

PprodANRE = 1,163 • { Aomb + z • P' + 4,79 x [1 + (ipc ctmi )/100)]} + 30,27 X [1 + (ipccum )/100)] ± Difprev

[lei/MWh, exclusiv T.V.A.]

PprodANRE [lei/Gcal, exclusiv T.V.A.] = 1,163 x PprodANRE [lei/MWh, exclusiv T.V.A.]

Termenii din formulă au următoarea semnificație:

pcombeste prețul mediu al combustibilului consumat pentru producerea energiei termice în cogenerare, exprimat în lei/MWh PCI; se determină ca medie ponderată a prețului gazelor naturale și huilei consumate în CET I și respectiv CET II, în anul calendaristic anterior solicitării de ajustare a prețului pentru producerea energiei termice. In situatia in care in centralele de cogenerare se consuma si pacura, consumul de pacura se transforma in consum echivalent de huila. In cazul in care prețul de achizitie al gazelor naturale pentru consumatorii casnici este diferit față de prețul de achizitie al gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, formula se aplică separat pentru cele două categorii de consumatori, casnic și noncasnic.

pCO este valoarea minima dintre:

 • -  pretul mediu anual al certificatului de CO2, [Euro/certificat], determinat ca medie aritmetica a valorilor certificatului de CO2, cu care Ministerul Energiei tranzactioneaza certificatele de CO2 alocate prin art. 10c din 2003/87/CE asa cum a fost modificata prin Directiva 2009/29/CE in anul calendaristic anterior depunerii solicitării de ajustare a prețului pentru producerea energiei termice si

 • -  pretul mediu de achizitie al certificatelor de CO2 [Euro/certificat], înregistrat de operator în contabilitate în anul calendaristic anterior depunerii solicitării de ajustare a prețului pentru producerea energiei termice

Pentru determinarea pretului mediu al certificatului de CO2 [lei/certificat], se foloseste rata medie de schimb Euro/leu, pentru anul calendaristic anterior depunerii solicitării de ajustare a prețului pentru producerea energiei termice.

(ipcc um )/100=IPC/100 - 1, unde IPC, exprimat în procente [%], se determină folosind aplicația disponibilă pe site-ul Institutului Național de Statistică, pe baza variatiei Indicelui Total al Prețurilor de consum, între data de referință (noiembrie 2011), și luna decembrie a anului anterior depunerii solicitării de ajustare a prețului;

z - coeficient aferent costurilor cu emisiile de CO2 pentru consumul de combustibil aferent producerii energiei termice; se determină luând în considerare ponderea consumurilor de gaze naturale, pacura și huilă în total consum de combustibil si a valorilor factorilor de emisii cuprinse in Raportul de Validare emis de un Organism de verificare acreditat pentru verificare, pentru anul calendaristic anterior depunerii solicitării de ajustare a prețului pentru producerea energiei termice; coeficientul z se ajustează proporțional cu un raport (z') care ține cont de alocările gratuite de certificate de emisii primite de operator în anul calendaristic anterior depunerii solicitării de ajustare a prețului pentru producerea energiei termice.

z' - se determină cu formula:

z = Em"Q - /.m'' '

Z        EmCO      ’

unde

EmCnO12 reprezintă cantitatea certificate de emisii de CO2, aferentă producerii energiei termice, în anul calendaristic anterior solicitării de ajustare a prețului energiei termice.

EmncO2sgramt reprezintă alocările gratuite certificate de emisii de CO2, primite de operator în anul calendaristic anterior solicitării de ajustare a prețului energiei termice.

Difcp°OVn [lei/MWh, exclusiv T.V.A.] reprezintă diferențele de venituri, respectiv cheltuieli înregistrate în perioada cuprinsă între ultima ajustare și momentul depunerii solicitării de ajustare a prețului de producere pentru energia termică, ca urmare a modificării prețurilor combustibililor (gazelor naturale și cărbunelui) si al prețului certificatelor de emisii de CO2 față de prețurile luate în considerare la ultima ajustare și a diferenței dintre cantitatea de energie termică previzionată a fi livrată la ajustarea anterioară (Qprev_anterior) și cea efectiv realizată (Qrealizat), astfel:

AV, AC sunt diferențele de venituri, respectiv cheltuieli înregistrate în perioada cuprinsă între ultima ajustare și momentul depunerii solicitării de ajustare a prețului de producere pentru energia termică, ca urmare a modificării prețurilor combustibililor (gazelor naturale și cărbunelui) și al prețului certificatelor de emisii CO2 față de prețurile luate în considerare la ultima ajustare. Acestea se determină cu formula:

AC, AF = 2 ConsumCombustibilkx(pk-paj^teniMr^^ +       ~             (pC07 -

P CO^’Cjustci'dQ anrgr(oara)

unde:

AC - diferențele de costuri înregistrate ca urmare a creșterii prețurilor gazelor naturale și/sau cărbunelui si/sau al certificatelor de emisii de CO2 (>0, se consideră cu semnul „+” în formula de ajustare a prețului);

AV - diferențele de venituri înregistrate ca urmare a scaderii prețurilor gazelor naturale și/sau cărbunelui si/sau al certificatelor de emisii CO2 ( <0, se consideră cu semnul „-” în formula de ajustare a prețului);

k - luna curentă;

n - numărul de luni dintre ajustări;

ConsumCombustibilk este consumul lunar de combustibil (gaze naturale și/sau cărbune), exprimat în MWh PCI, aferent producerii energiei termice în centralele de cogenerare;

pk este prețul combustibilului în luna curentă k [lei/MWh PCI];

pajustarea_anterioara este prețul combustibilului luat în considerare la stabilirea / ajustarea prețului energiei termice [lei/MWh PCI];

DifCee'antenoreste diferența de recuperat previzionată determinată la ajustarea anterioră (lei/Gcal, exclusiv T.V.A.). La prima solicitare de ajustare Difpcroegve_nanterioreste zero;

Qprev_anterior cantitatea de energie termică previzionată a fi livrată la ultima ajustare [MWh];

Qrealizat cantitatea de energie termică efectiv livrată în perioada dintre ajustări [MWh];

Qprevizionat cantitatea de energie termică previzionată a fi livrată [MWh].

La solicitarea de ajustare a prețului energiei termice livrată din centralele de cogenerare care va fi depusă în anul 2019, vor fi luate in considerare diferențele de venituri, respectiv cheltuieli ca urmare a modificării prețurilor combustibililor, înregistrate de Delegat începând cu data 1 ianuarie 2018, conform prevederilor art. 6, alin.(1) din Actul Adițional nr.10.

De asemenea, diferențele de venituri, respectiv cheltuieli înregistrate ca urmare a modificării prețului certificatelor de emisii CO2, vor fi cuantificate începând cu data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 12.

Astfel, la solicitarea de ajustare a prețului energiei termice livrată din centralele de cogenerare care va fi depusă în anul 2019, termenul al doilea din formula de calcul a diferențelor de venituri, respectiv cheltuieli este zero:


Pentru și în numele

MUNICIPIUL IASI


Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA SA

Pentru și în numele

VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,